Statut Szkoły

STATUT SZEŚCIOLETNIEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr 3

Im. Mikołaja Kopernika w  Lipnie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                        1. Szkoła Podstawowa  zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty (Dz.Urz. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

                        1) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 6-letnim cyklu kształcenia.

                        2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego.

                        3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

                        4) Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

                        a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych

                        b) ramowy plan nauczania

                        5) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia

 

 7.09.2004r ( z póź. zm) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych.

 

§1

                        1. Typ szkoły – szkoła podstawowa

                        2. Organ prowadzący – Gmina Miasta Lipna, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lipna

                        3. Nazwa szkoły –Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

                        4. Siedziba szkoły – adres: 87-600 Lipno ul. Romualda Traugutta 2,

                 tel. 54 287 2587, mail: sekretariat@sp3lipno.pl , strona www.sp3lipno.pl

§ 2

                        1. Ustalona nazwa (imię jest używane w pełnym brzmieniu)

 

Szkoła Podstawowa nr3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

2. Na pieczęci używana jest nazwa „Szkoła Podstawowa nr3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie”

3. Na stemplu: Szkoła Podstawowa nr3 w Lipnie

 im. Mikołaja Kopernika

87-600 Lipno, ul. Traugutta 2

Tel/fax :(054)287 25 87

REGON 000767977,NIP:8930003089

 INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 3

                        1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Lipna. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

 

§ 4

                        1. Cykl szkolny wynosi 6 lat.

                        1) Sześcioletni cykl kształcenia zgodny z ramowym planem nauczania w klasach I – VI i tygodniową liczbą godzin.

                        2) Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania. W zajęciach uczestniczą przede wszystkim uczniowie klas I-III oraz w niewielkim stopniu uczniowie klas IV-VI

 

3) Szkoła może prowadzić:

a) nauczanie indywidualne

b) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej i integracyjnej na zasadach określonych zarządzeniami MEN, zajęć rewalidacyjnych oraz terapii pedagogicznej

4)W szkole mogą być tworzone klasy sportowe

§ 5

                        1. Do obwodu szkoły, na podstawie orzeczenia o organizacji Szkoły Podstawowej nr3 w Lipnie decyzją Rady Miejskiej  w Lipnie  z dnia 24.04.2008r. Nr XIX/146/08

 

należą następujące ulice: os. Armii Krajowej, Chrobrego, Ciasna, Cicha, os. Jagiellonów, Jastrzębska do nr 24 , Kolejowa, Krótka, Krzywoustego, Leśna, Kazimierza Różyckiego, Łączna,

3-go Maja, Mieszka I, Piastów, os. Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Stodólna, Świerkowa, Traugutta, Wojska Polskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Malinowskiego, Bulwarna, Mokra, Polna, Skępska, 22-go Stycznia, Wapienna Góra, Wodna, Źródlana, Rzeczna, Graniczna, Komara, Ślusarskiego, Kusocińskiego, Południowa, Środkowa, Prosta, Okrężna, Studzienna, Skępska.

 

 1. Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych miejsc dokonuje zapisu uczniów  spoza obwodu i miejscowości. Zapis ten następuje na prośbę rodziców w porozumieniu z dyrekcją szkoły, do której uczęszczał.

 

 

CELE I ZADANIA

 

§ 6

                        1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:

 

                        1) Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

                        2) Przestrzega zasady bezpieczeństwa, oraz zasady promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,

                        3) Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych,

                        4) Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji(patrz  Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych) 

 

5) Określa szczegółowe szkolne zasady  systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, także określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

6) Określa organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, którą nadzoruje pedagog szkolny, stosowanie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy (Rozporządzenie MENiS z dnia 15.01.2001r. (z późń. zm) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni);dotyczy tok postępowania zgodnie z zaleceniami PPP.

7) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły w skróconym czasie, udział w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje.

8) Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

                        9) Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

                        10) Reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach.

                        11) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie zgodnie z życzeniem rodziców i rozporządzeniem MENiS. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub

 

etyce nie może być powodem dyskryminacji. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązuje wliczanie ocen śródrocznych i rocznych z religii lub etyki do średniej ocen z pozostałych przedmiotów.

                        12) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne i integracyjne po wydaniu zalecenia PPP.

                        13) Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

 

14) Określa formy  pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie (patrz  Formy współpracy z PPP)

15)Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

                        a) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz

pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, i nauki w czasie ich pobytu w szkole;

                        b) tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i wychowawczych

uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

-równomiernego rozłożenie zajęć w poszczególne dni tygodnia;

-różnorodności zajęć w każdym dniu;

            c) pomieszczenia szkoły powinny posiadać zgodnie z normami właściwe

oświetlenie, wentylacje, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

           d) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem dyżurującego nauczyciela. Uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym zapewnia się nadzór dyżurującego nauczyciela.

         e) w salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18 C. W przypadku niemożliwości zapewnienia w salach lekcyjnych powyższej temperatury dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia szkolne. Zobowiązany jest powiadomić o zawieszeniu zajęć organ prowadzący. Dyrektor może również zawiesić zajęcia gdy:

-temperatura zewnętrzna w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie wynosi – 150 C lub mniej,

-na danym terenie wystąpiły zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów, np. duże opady śniegu, ulewne deszcze, powódź, zagrożenie chorobami zakaźnymi lub innymi chorobami.

W obydwu tych przypadkach dyrektor może zawiesić zajęcia, ale tylko za zgodą organu prowadzącego( patrz Rozporządzenie BHP)

          f) liczebność grup przypadających na jednego opiekuna podczas wycieczek i wyjść powinien odpowiadać normom;

 

- 30 uczniów na opiekuna przy wyjściu poza teren szkoły na terenie tej samej miejscowości;

- 15 uczniów na opiekuna przy wyjeździe poza miejscowość;

- 20 uczniów na opiekuna podczas obozów ;

- 13 uczniów podczas wycieczki rowerowej plus 2 opiekunów;

- 15 uczniów podczas wyjazdu na basen.

         h) w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności;

        i)udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniów na drogach publicznych, szkoła powinna:

- prowadzić wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego;

- współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

16)Szkoła sprawuje indywidualna opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza

nad:

       a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP,

       b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków.

2. Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki (patrz  Program Profilaktyki)

3. Szkoła określa regulamin wycieczek (patrz  Regulamin Wycieczek)

4.Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich (patrz  Regulamin Dyżurów)

5. Szkoła umożliwia realizację zajęć prowadzonych z funduszy unijnych

 1. Szkoła tworzy bezpieczne i zdrowotne warunki przebywania uczniów w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami:

-        opiekę nad uczniami na lekcji sprawuje nauczyciel prowadzący tę lekcję,

-        w wypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły organizuje zastępstwo,

-        w przypadkach szczególnych zwalnia się uczniów do domu ( pierwsza i ostatnia lekcja );  przed zwolnieniem przypomina się zasady bezpieczeństwa,

-        opiekę nad uczniami na zajęciach nadobowiązkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w przypadku jego nieobecności zajęcia nie odbywają się,

-        każdy rodzaj zajęć pozalekcyjnych: impreza klasowa, dyskoteka ,choinka noworoczna itp. odbywają się pod opieką nauczycieli,

- dyżury podczas przerw między lekcyjnych pełni się na wszystkich kondygnacjach oraz na boisku szkolnym zgodnie z ustalonym harmonogramem

ORGANY SZKOŁY

5.Organami szkoły są:

                        1) dyrektor szkoły,

                        2) rada pedagogiczna

                        3) rada rodziców

                        4) samorząd uczniowski

 

6.Kompetencje poszczególnych organów

1)Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2)Dyrektor szkoły

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje  jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący
 • powołuje na stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
 • współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 • jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • jest zobowiązany ogłaszać do 15 czerwca każdego roku szkolny zestaw podręczników,
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ,
 • udziela zgody na rozpoczęcie stażu zawodowego nauczycieli,
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 • w razie potrzeby kieruje nauczycieli i innych pracowników na badania przez komisję    lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
 •  sporządza projekt organizacji pracy szkoły i przedstawia do zaopiniowania radzie

pedagogicznej,

 • opracowuje projekt planu pracy szkoły na dany rok szkolny i przedstawia do zatwierdzenia radzie pedagogicznej,
 • przyznaje nagrody dyrektora szkoły według opracowanego regulaminu oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły ,
 • występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród MEN i Kuratora oraz innych wyróżnień ,
 • udziela nauczycielowi urlopu bezpłatnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • udziela nauczycielowi urlopu płatnego dla poratowania zdrowia,
 • przenosi nauczyciela w stan nieczynny,
 • organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie wynikającym z pełnienia nadzoru pedagogicznego, których wyniki wykorzystuje do

projektowania  programu rozwoju szkoły

 • zapewnia funkcjonowanie szkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • tworzy warunki do wprowadzania innowacji i nowatorstwa ,
 • nadaje stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,
 • bierze udział w posiedzeniach komisji do spraw awansów zawodowych,
 • jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 

 • dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane     przez Radę Pedagogiczną programy nauczania
 •  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
 • występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 •  dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego,
 •  zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami (§ 8 i 9 rozporz. MENiS z dnia 07.09.2004r. z późn. zm.).

 

3) Wicedyrektor szkoły:

 • pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
  • opracowuje projekt przydziału przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych oraz wychowawstw dla nauczycieli,
  • opracowuje tygodniowy rozkład zajęć,
  • organizuje i koordynuje działalność pedagogiczną w zakresie pracy oddziału przedszkolnego, nauczania początkowego, świetlicy, stołówki i biblioteki oraz pedagoga szkolnego,
  • utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III ,
  • przewodniczy komisji klasyfikacyjnej klas I - III ,
  • prowadzi dziennik zastępstw i organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
  • ustala tygodniowe dyżury dla nauczycieli,
  • przewodniczy komisji do spraw pomocy materialnej dla uczniów,
  • kieruje praktykami studenckimi w szkole, .
  • sporządza zbiorowe zestawienie godzin ponadwymiarowych,
  • współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami oddziałów przedszkolnych, klas I-III, świetlicą, biblioteką, i pedagogiem szkolnym,
  • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora szkoły, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
  • decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oddziałów przedszkolnych, klas I -III oraz współpracuje w sprawach wychowawczo - opiekuńczych w szkole,
  • ma prawo do formułowania oceny pracy podległym mu bezpośrednio nauczycielom, a także może wyrażać opinie i wnioski w sprawie oceny pracy opiekuńczo - wychowawczej wszystkich nauczycieli,
  • ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli,
  • ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: Wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego działań i kompetencji,
  • odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę,
  •  wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmiczną pracę szkoły.

 

                        4) Rada pedagogiczna

 

a) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.

b). W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

c).Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

d).Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

e)Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

- zatwierdza plan pracy szkoły,

- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

-przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację

 

-podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,

-może w szczególnych przypadkach zaakceptować zmiany podręczników i programów nauczania w każdym roku szkolnym.

-deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

-opiniuje tygodniowy podział godzin,

-opiniuje projekt planu finansowego,

-opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i zajęć,

-opiniuje szkolny zestaw programów nauczania

- opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego

- wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach

- postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego

- postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej- raz w jednym cyklu nauczania

- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

- wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego

- uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły

- opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole

- opiniuje wnioski dyrektora i składa wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

f).Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. (patrz Regulamin Rady Pedagogicznej)

5)Rada rodziców

                        1. W szkole działa rada rodziców licząca tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

                        2. Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele , struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Rady Klasowej. Regulamin

 

Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady.

(patrz Regulamin Rady Rodziców)

             3. Decyzje Rady Rodziców są jawne.

                        4. Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

                        5. Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski.

                        6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

                        7. Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego.

 

                        6) Samorząd uczniowski

                        1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

                        2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez radę samorządu uczniowskiego

                        3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić radzie rodziców , radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak:

a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

(patrz Regulamin Samorządu Uczniowskiego)

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 1. Każdy organ szkoły ma możliwość swobody działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty oraz w statucie § 16-19 .
 2. Organem koordynującym współdziałanie pozostałych organów szkoły jest dyrektor szkoły .
 3. Dopuszcza się swobodną wymianę poglądów między poszczególnymi organami w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w określonych sprawach, zwłaszcza w kwestiach spornych.
 4. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez rozmowy wyjaśniające prowadzone poprzez przedstawicieli poszczególnych organów szkoły .
 5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły:

a)      konflikt nauczyciel – rodzic.

Jeżeli bezpośrednia rozmowa z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje stanowisko rodzicom. Może korzystać z pomocy wicedyrektora. W przypadku braku zadawalającego rozwiązania zgłasza sprawę dyrektorowi, który przyjmuje procedurę jak w przypadku doboru bądź zmiany wychowawcy klasowego.

b)      konflikt nauczyciel – nauczyciel.

Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc „mediatora” lub zgłosić sprawę do wicedyrektora. Wicedyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, zgłasza sprawę do dyrektora szkoły. Należy unikać nagłaśniania sprawy, gdyż powodować to może niepotrzebne napięcia w gronie.

c)      konflikt uczeń – nauczyciel.

Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowości i postawy interpersonalne nauczyciela i ucznia. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, jest potrzebna nie tyle przewidziana w statucie kara, co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia błędu. Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron. W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadawalającego obie strony rozwiązania. Jeśli to jest niemożliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, wicedyrektora, a w ostateczności dyrektora szkoły.

d)      konflikt uczeń – uczeń.

Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą pedagoga szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy klasy.

e)      konflikt dyrektor – rada pedagogiczna.

Spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej.

f)        konflikt dyrektor – rada rodziców.

Spory pomiędzy dyrektorem a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach prezydium rady rodziców z udziałem dyrektora.

g)      konflikt dyrektor – samorząd uczniowski.

Spory pomiędzy dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

h)      konflikt rada pedagogiczna – samorząd uczniowski.

Spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

6.   Zapewnia się bieżącą wymianę informacji między organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach w ramach posiadanych kompetencji. Służą temu: tablica informacyjna samorządu uczniowskiego, tablica informacyjna rady pedagogiczne, teczka zarządzeń dyrektora szkoły ,zebrania oraz bezpośrednie rozmowy.

 

 SZKOLNE  ZASADY OCENIANIA

§7

1.   Szkolne zasady oceniania mają na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach w nauce, zachowaniu oraz socjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

2.   Szkolne zasady oceniania obejmują:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych        z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3)      ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formie przyjętych w danej szkole;

4)      przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      5)ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w załączniku nr 2;

6)      6)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      7)ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

3. Kryteria oceniania są szczegółowo opracowane ( patrz Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów)

 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 8

1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (za wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek  czerwca,

2.Terminy ferii zimowych ustala Kurator Oświaty

3. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego

4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się 15 stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia

5. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący  do 25 maja każdego roku.

6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

7. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

8.Szkoła realizuje podstawy programowe nauczania zatwierdzone przez MEN i S.

9.Nauczyciel może dokonać wyboru programu nauczania, dostosowując go do podstaw programowych oraz warunków pracy szkoły. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany programu na inny.

10.Szkoła organizuje działania innowacyjne.

 

§ 9

 1. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci od klasy przedszkolnej (zerówki) do klasy VI włącznie.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą".
 4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę, by wychowawca prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 5. Zmiana na stanowisku wychowawcy klasy może nastąpić w następujących przypadkach:

1)     ze względów organizacyjnych szkoły :

- przejście nauczyciela na inne stanowisko w szkole,

- odejście na emeryturę lub przeniesienie do innej szkoły ,

- w różnych sytuacjach losowych.

2) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej,

3) na umotywowany wniosek samego wychowawcy klasy złożony do dyrektora szkoły,

4) na umotywowany wniosek co najmniej 50 % rodziców danej klasy złożony do dyrektora szkoły,

5) na umotywowany wniosek samorządu klasowego złożony do dyrektora szkoły za

pośrednictwem rodziców danej klasy,

6) zmiana na stanowisku wychowawcy klasy z powodów wymienionych w pkt. 2 - 5 może nastąpić z końcem roku szkolnego.

6.   Ustala się następujący tok postępowania w przypadkach, gdy rodzice lub uczniowie chcą mieć wpływ na dobór lub zmianę wychowawcy klasy:

1)     złożenie najpóźniej do 31 maja danego roku szkolnego umotywowanego wniosku przez

2)     rodziców danej klasy lub przez samorząd klasowy za pośrednictwem rodziców,

3)     zbadanie przez dyrektora szkoły w ciągu 14 dni zasadności złożonych wniosków.

7.   Wymieniony w pkt. 6 tok postępowania obowiązuje również wtedy, gdy wychowawca zamierza oddać wychowawstwo lub dokonać zmiany klasy.

8.   Od decyzji dyrektora szkoły zainteresowani mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni .

                         

 

§ 10

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki,

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz w zasadzie na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV-VI.

3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę,

4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

§ 11


1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy,

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 12

                        1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym,

                        2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut,

              3.Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może zmienić czas trwania jednostki lekcyjnej w danym dniu nauki szkolnej,

                                                                                  § 13

1. Biblioteka szkolna spełnia rolę pracowni szkolnej służącej realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

2. Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenie , które przeznaczone jest do przechowywania księgozbioru oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego,

3.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

- uczniowie,

- nauczyciele,

- pracownicy szkoły, na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik m 3 do statutu szkoły .

 1. Biblioteka szkolna jest czynna przez 30 godzin w tygodniu (8.00 – 14.00).

4. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów wszystkim uczniom i pracownikom szkoły

5. Biblioteka działa w oparciu o regulamin (Patrz Regulamin Biblioteki, patrz Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza)

6. Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM, działający przy bibliotece szkolnej służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

7. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, w tym z Miejską Biblioteką Publiczną.

§ 14

 1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, czynna jest świetlica szkolna,

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w wymiarze 65 godzin tygodniowo czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7. 00 do 16.30. Czas pracy określa każdorazowo dyrektor szkoły i podaje do publicznej wiadomości do dnia 1 września

 1. Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy jest związany z planem lekcji w celu zapewnienia opieki uczniom.
 2. Limit miejsc dla dzieci zapisanych do świetlicy wynosi 65 osób
 3. Obowiązuje następująca kolejność przyjmowania dzieci do świetlicy :

a)      dzieci obojga pracujących rodziców za okazaniem zaświadczenia o pracę

b)      dzieci nauczycieli i pracowników szkoły

c)      w szczególnych przypadkach przyjmowane są dzieci rodziców niepracujących

 1. Szkoła posiada warunki do stosowania następujących form pracy w świetlicy:

1)     zabawy i gry dydaktyczne,

2)     zabawy i gry stolikowe,

3)     czytelnictwo,

4)     zajęcia plastyczno - techniczne,

5)     odrabianie pracy domowej,

6)     mogą być realizowane inne formy zajęć zaproponowane przez uczniów.

 1. 6.         Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność opiekuna świetlicy (Patrz Zakres zadań nauczyciela świetlicy)
 2. Obowiązkiem ucznia przebywającego w świetlicy jest:

1)     systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,

2)     dbanie o porządek i estetyczny wygląd świetlicy,

3)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć,

4)     umiejętne korzystanie z czasopism, podręczników, książek, gier i środków audiowizualnych,

5)     kształtowanie właściwych nawyków i postaw poprzez:

- . uczestnictwo w grupie rówieśniczej,

- . przestrzeganie czystości i higieny osobistej,

- . kulturę życia codziennego,

6)     troska o prawidłowy rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w grach i zabawach

7)     ruchowych,

8)     zwalczanie próżniactwa, pasożytnictwa i marnotrawstwa,

9)     dostrzeganie i rozumienie cudzych potrzeb i trosk, przeciwstawianie się obojętności na los drugiego człowieka,

10) pomaganie koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce,

11) odpowiedzialność za powierzony sprzęt - uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za świadome uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu świetlicowego.

 1. Uczeń zapisany do świetlicy ma prawo:

1)     przebywać w świetlicy w ustalonych godzinach zajęć,

2)     korzystać z czasopism, podręczników, książek, gier i środków audiowizualnych,

3)     rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności,

4)     odrabiać lekcje,

5)     uczestniczyć w imprezach organizowanych przez radę samorządu,

6)     korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

 1. 9.         Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy(Patrz Regulamin Świetlicy)
 2. Z zajęć świetlicowych w miarę możliwości i potrzeb mogą korzystać inni uczniowie.

 

 

§ 15

 

 1. W szkole działa stołówka szkolna przygotowująca posiłki.
 2. Stołówka posiada odrębne konto środków specjalnych, na które wpłat za posiłki dokonują stołujący się za pośrednictwem intendenta.
 3. Artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej zakupuje się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 4. Przy stołówce działa komisja żywieniowa w składzie:

-         przewodniczący – wicedyrektor szkoły,

-         członek – kucharz,

-         członek - intendent,

-         członek – pielęgniarka,

-         członek – uczeń stołujący,

-         przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 1. Do zadań komisji należy:

-         ustalanie odpłatności za obiady,

-         ustalanie menu na okres 10 dni,

-         sprawdzanie jakości posiłku,

-         kontrola kart żywieniowych,

-         kontrola stosowania zasad higieny,

 1. Z obiadów szkolnych mogą korzystać tylko uczniowie,
 2. Z dożywiania nieodpłatnego mogą korzystać uczniowie wytypowani przez pedagoga szkolnego oraz MOPS.
 3. Wysokość stawki żywieniowej dla uczniów objętych dożywaniem nieodpłatnym określa organ finansujący to dożywianie.
 4. Sprawowanie nad przygotowaniem świetlicy do spożywania posiłków, prawidłowością ich wydawania i kulturą spożywania pełni nauczyciel świetlicy.

                                                                                § 16

 

 

1.   Dla  realizacji  celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)     klasy lekcyjne,

2)     salę gimnastyczną ,

3)     świetlicę ze stołówką ,

4)     sklepik uczniowski ,

5)     gabinet pielęgniarki szkolnej,,

6)     pokój nauczycielski ,

7)     gabinet dyrektora szkoły ,

8)     gabinet wicedyrektora szkoły ,

9)     sekretariat,

10) kuchnię szkolną z zapleczem,

11) pomieszczenie dla pracowników obsługi ,

12) archiwum,

13) szatnie i łazienki ,

14) kompleks sportowo - rekreacyjny,

15) bibliotekę,

16) pralnię,

17) budynek gospodarczy o powierzchni 139 m2 

18) salę  komputerową ,

19) salę gimnastyki korekcyjnej ,

20) pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych

21) gabinet pedagoga

22) salę zabaw .

2.   Niektóre pomieszczenia i urządzenia szkolne są wynajmowane osobom prywatnym lub instytucjom za odpłatnością zgodną z umową zawartą z organem prowadzącym.

 

                         

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 17

 1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli, można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga, oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi, terapeutów, stażystów z urzędu pracy i robót interwencyjnych
 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy. W umowie określa się zakres czynności dla nauczyciela.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej, które są określone przez MEN ( Dz. U.Nr 98,z dnia  10.10.199lr i Dz.U.Nr 14 z dnia l5.02.l999r).
 4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godz. tygodniowo ( K.N. art.42, ) .
 5. Pensum godzin pracy nauczyciela na stanowisku określa art.42 Karty Nauczyciela,w przyszłości określi układ zbiorowy .
 6. Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych przez MEN i S :

1)     może być ono podwyższone do 20% stawki uposażenia zasadniczego, w zależności od osiąganych wyników,

2)     decyzję o wysokości premii podejmuje dyrektor szkoły zgodnie z regulaminem wynagradzania.

 

7. Zasady zatrudniania innych pracowników określają odrębne przepisy, ,

§ 18

                        1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

 

2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli.

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły, w szczególności:

1)     maksymalne ułatwienie uczniom dotarcia do istoty tematu lekcyjnego i motywowanie aktywności uczniów,

2)      ustalenie sposobu prowadzenia zeszytu przedmiotowego i jego ocenianie,

3)     poinformowanie uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem, o wyborze podręcznika dla danej klasy,

4)     bezstronne, obiektywne i systematyczne ocenianie uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

5)     przestrzeganie zasady nieobciążania uczniów sprawdzianami w ciągu tego samego dnia i tygodnia (jeden sprawdzian dziennie, trzy tygodniowo) ,

6)     wspieranie swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

7)     udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

8)     dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny – odpowiedzialność materialna za powierzone pomoce dydaktyczne,

9)     informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy o wynikach dydaktyczno wychowawczych swoich uczniów z pełną motywacją, .

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczanego przedmiotu lub koła zainteresowań,

11)  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę, a w szczególności:

1)     sprawdzenie przed każdymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów,

2)     bezzwłocznie informowanie dyrektora szkoły o zauważonych zagrożeniach.

3. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę ,między innymi uczelnie wyższe organizujące studia podyplomowe,

                        4. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolne, nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu SKO, PCK, PTTK, LOP.

 

4. Uprawnienia nauczyciela:

1)     wybór form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,

2)     ustalenie zasad zadawania pracy domowej i jej ocena,

3)     wybór odpowiedniego programu i podręcznika do nauczania swego przedmiotu ,

4)     decydowanie w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów,

5)     zaniechanie podawania terminów sprawdzianów wiadomości, gdy okaże się, że na zapowiedzianych sprawdzianach jest duża absencja,

6)     stosowanie form "kartkówki" bez uprzedzenia (kartkówka pełni funkcję bieżącej kontroli i obejmuje wszystkich uczniów w krótkim czasie),

7)     nie wpisywanie ocen z "kartkówek" do dziennika lekcyjnego, gdy wyniki są w większości niezadowalające,

8)     opiniowanie oceny z zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca,

9)     decydowanie o treści programu prowadzonego koła lub zespołu,

10) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

11) korzystanie z pomocy dyrekcji szkoły w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych,

12) korzystanie z doradztwa pedagogicznego instytucji wspomagających szkołę,

13) formułowanie autorskich programów nauczania i wychowania.

5.   Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za :

1)     l) przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych i bezpieczne ich użytkowanie,

2)     prawidłowy wybór podręcznika do nauczania swego przedmiotu ,

3)     poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,

4)     stan sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych mu przydzielonych,

5)     bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach w szkole,

6)     organizowanych przez szkołę oraz w czasie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych,

6.   Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1)     dyżury pełnione są przez nauczycieli na każdej kondygnacji budynku szkolnego oraz na dziedzińcu,

2)     obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest opieka nad uczniami w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu,

3)     pełnienie dyżuru w przerwach międzylekcyjnych rozpoczyna się po dzwonku na przerwę i kończy po dzwonku na lekcję,

4)     dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godzinie 7.45,

5)     w razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela pomocy poszkodowanemu i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły ,

6)     czas i miejsce pełnienia dyżuru przez nauczyciela umieszczone są w "grafiku dyżurów ” z którym każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się.

7)     nad uczniami nauczania zintegrowanego opiekę ciągłą sprawują wychowawcy klas,

8)     przy szatniach sali gimnastycznej dyżury pełnią nauczyciele wychowania fizycznego wg odrębnego grafiku.

 

§ 19

l.    Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. Mogą też tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.   Cele i zadania zespołu :

1)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)     wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

4)     metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5)     4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

6)     wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych

i eksperymentalnych programów nauczania.

4.   Tworzy się 4 zespoły:

1)     l) zespół nauczycieli klas I - III ,

2)     zespół nauczycieli klas IV - VI - blok przyrodniczy ,

3)     zespół nauczycieli klas IV - VI - blok humanistyczny,

4)     zespół wychowawczy ,

5)     w zależności od potrzeb dopuszcza się tworzenie innych zespołów.

 

 

§ 20

1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lipnie

5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej,

                        2. Zadania wychowawcy klasy:

 

                        1) Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy.

                        2) Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

 

a) prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania ,

                        b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu.

                        c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy.

                        d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami.

                        e) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

- stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

                        f) Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

 

- otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów,

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

- wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły.

- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb

 

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

g) Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

h) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3. Do obowiązków wychowawcy należą:

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

a)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce)

b)analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,

c)pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania,

                        d) dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,

                        e) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 

f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem szkoły w celu wyeliminowania trudności wychowawczych,

                        g) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:

 

- kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni.

- egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji

- rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.:

- przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi,

 

- rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy,

- interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,

- budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska,

- wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności.

- współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy,

- badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.

2)opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

                        a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym i przedszkolnym,

                        b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z lekarzem szkolnym i higienistka oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.

3) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:

                        a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

                        b) wypisywanie świadectw szkolnych,

                        c) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej,

                        d) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treści i formy swojej działalności wychowawczej, zgodne ze Szkolnym Programem Wychowawczym.

4) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy,

5) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych)

6) O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych) zajęć edukacyjnych i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

 

7) Usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,

b) czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny ze wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,

 

c) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona),

8) zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka na lekcjach biorę na siebie”. W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia, wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość. W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor (wicedyrektor) szkoły. Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

9. Sposób postępowania z dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną.

Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.

10. Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

1) dziennik lekcyjny i dziennik innych zajęć,

2) rozkłady materiału z poszczególnych przedmiotów na dany okres , rok szkolny (według aktualnych programów),

3) konspekty lekcyjne (nauczyciel stażysta).

 

4.Obowiązki i uprawnienia nauczyciela świetlicy:

 1. Nauczyciel – opiekun świetlicy podlega dyrektorowi szkoły, który określa dla niego zakres obowiązków.
 2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela świetlicy należą:

-   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

-   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

-   ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie,

-   organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

-   kształtowanie kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

-   rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

-   współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci przebywających w świetlicy,

-   prowadzenie dokumentacji świetlicy,

-   przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

 1. Nauczyciel – opiekun świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym i tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
 2. Do zadań nauczyciela należy sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem świetlicy do spożywania posiłków, prawidłowością wydawania posiłków i kulturą ich spożywania,
 3. Nauczyciel – opiekun świetlicy współpracuje z  rodzicami, dyrektorem,  pedagogiem szkolnym, wychowawcami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich podopiecznych.

 

5.Obowiązki pedagoga szkolnego

 

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych, w szczególności:

 1. Udziela uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu.
 2. Udziela indywidualnych porad rodzicom w zakresie rozwiązywania przez nich trudności wychowawczych z własnymi dziećmi.
 3. Prowadzi rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 4. Opracowuje i przedstawia nauczycielom wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy - zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją.
 5. Organizuje pomoc materialną dla dzieci najuboższych.
 6. Prowadzi pogadanki szkoleniowe dla rady pedagogicznej w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
 7. Prowadzi dokumentację stosujących przemoc wobec innych, zagrożonych uzależnieniami i demoralizacją.

 

6. Pracownicy niepedagogiczni :

 1. Wykaz stanowisk niepedagogicznych i ilość osób określa arkusz organizacji szkoły .
 2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania określonych przez MEN i S :

- może ono być podwyższone o premię uznaniową do 20% ,

- decyzję co do wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły.

4.   Pracownicy niepedagogiczni wykonują swoją pracę zgodnie z zakresem czynności ustalonym przez dyrektora szkoły .

5.   Zadania i uprawnienia pracowników do spraw bhp określa Ustawa Nr 14 Rady Ministrów z dnia 18.02. 1992r .oraz M.P. Nr 7 poz.48 .

1)     systematyczne kontrolowanie stanu bhp w budynku szkoły o stwierdzonych zagrożeniach,

2)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zasad i przepisów bhp,

3)     udział w opracowaniu wewnętrznych instrukcji w sprawie bhp,

4)     prowadzenie rejestrów ,kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,

5)     udział w dochodzeniach powypadkowych,

doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 21

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 6, ale nie wcześniej niż od 5-tego roku życia,

2. Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły,

3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają,

 

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego

§ 22

Procedury i zasady rozwiązywania sporów

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:

1)rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej,

które pominięto w jej regulaminie

2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

3) negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie

5) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego

6) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły

7) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały-w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu

2.Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

3.Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania.

4.Roztrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej.

Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

5.Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

6.Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

7.Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Uczeń szkoły zna swoje prawa.

         1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,

      2) dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece.

2.Uczeń ma prawo do:

1) otrzymania informacji z różnych źródeł „ideologicznych”, różnych koncepcji filozoficznych, bez cenzury (z wyjątkiem konieczności ograniczeń, o których mowa w odnośnych artykułach oraz ze względu na wiek, zdolności percepcyjne),

2)otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów.

3)Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia :

a) możliwości wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach historycznych, literackich,

b) możliwości wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,

c) możliwości wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,

d) możliwości  przestawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.

4)Wolności myśli, sumienia, wyznawania:

a) uczeń ma możliwość uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,

b) szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,

c) w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej,

kulturowej, etnicznej.

5)Wolności  zrzeszenia się:

a) uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,

b) w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,

c)uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej , w której wypowiadają się na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.

6)Wolności od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:

                        a) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności cielesnej),

 

                        b) poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej),

 

7)Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:

a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.)

b)zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.

8) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:

                        a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),

                        b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia swoich racji).

 

9. Uczeń ma prawo do:

                        1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej

                        2) przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi

                        3) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

                        4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo , ochronę pod wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

                        5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

                        6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

                        7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 29) Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004r. z późn. zm.

                        8) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

                        9) pomocy w przypadku trudności w nauce.

                        10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

                        11) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy lub umiejętności. Ma też prawo do pomocy koleżeńskiej.

                        12) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych

                        13) ma prawo do niezdawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych.

 

                        14) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

                        15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

                        16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

                        17) ma prawo do wyrażania opinii w sprawie pracy nauczycieli.

 

Prawa proceduralne.

1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:

                        a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,

                        b) przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły,

                        c) przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczna do rady rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.

3)W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice.

4)Działania wyjaśniające powinny być podjęte w ciągu 14 dni.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1.Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły 

2. Noszenia schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej (bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów i pomalowanych paznokci, nie noszenia krótkich spódnic i spodni biodrówek, bez bluzek z dużymi dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule.

3.Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych,

4. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

5. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6.Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

7. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych ( za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności),

8.Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych,

9.Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły, na pisemną prośbę rodziców. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

10.Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.

11.Dbanie o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz swoich kolegów wystrzegać się szkodliwych nałogów, alkohol, papierosy, narkotyki,

12.We własnym zakresie naprawiać wyrządzone szkody materialne,

13.Przestrzegad zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

14.Podporządkowad się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego,

15. Okazywać szacunek nauczycielom , wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym przestrzegając społecznie akceptowane norm

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1. wzorową postawę,

2. wysokie wyniki w nauce,

3. znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,

4. dzielność, odwagę,

Ustala się następujące rodzaje nagród w klasach IV -VI:

1.pochwała wychowawcy wobec klasy,

2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3. dyplom, List gratulacyjny

4. wpis do „Złotej Księgi”

5. nagroda rzeczowa,

6. bezpłatna wycieczka,

nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców,

7.nagroda dyrektora szkoły - na wniosek rady pedagogicznej przydziela dyrektor szkoły (może być więcej niż jedna),

8 nagroda burmistrza miasta - za najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia - na wniosek rady pedagogicznej przyznaje burmistrz miasta.

 

Na zakończenie roku szkolnego w klasach I – III uczniowie otrzymują nagrody:

a) dyplom ukończenia klasy III

b) dyplom za stuprocentową frekwencję

c) dyplom „Mistrz ortografii”

d) dyplom czytelnika

e) dyplom wzorowego ucznia

f) dyplom systematycznego oszczędzania

g) dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego

 

 

Ustala się następujące rodzaje kar:

1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2. upomnienie dyrektora,

3. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora

 

4. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

5.Przeniesienie do równoległej klasy.

 

 

                        6. uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły i za zgodą dyrektora szkoły do której jest przeniesiony,  

                        7. powiadomienie policji w przypadku:

                        1) kradzieży ( w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek)

                        2) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły

                        3) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły.

                        4) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami

                        5) brutalności

                        6) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.

                        7) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z SZO

                        8. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku dokonania przez niego wykroczenia określonego kodeksem karnym lub wielokrotnie powtarzające się naruszenie dyscypliny szkolnej. Ze względu na to, że uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu (art. 39 UoSO) skreślenia z listy uczniów jest równoznaczne z umieszczeniem ucznia w innej szkole bądź ośrodku szkolno-wychowawczym.

                        9. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD WYMIERZONEJ KARY

                        - Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.

                        - Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły

                        - Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary

 

§ 22

                        SYMBOLE ,TRADYCJE I CEREMONIAŁY

                         

1. Szkoła posiada własny sztandar ,logo, pieśń szkoły, ceremoniały (patrz Program Wychowawczy Szkoły)

2. Szkoła posiada własny sztandar nadany dnia 21 lutego 1972 r

Sztandar wykonany jest z materiału, obszyty frędzlami. Po stronie prawej na jasnym tle widnieje napis „Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie”, w centralnej części wyszyta jest księga symbolizująca dzieło Mikołaja Kopernika z napisem „De Rebvolutionibus Orbium Colestium” na tle symbolicznie przedstawionego układu heliocentrycznego. Strona lewa przedstawia godło państwowe na czerwonym tle. Sztandar nakłada się na drzewiec zakończony metalowym godłem.

3.Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz szkolnych takich jak:

1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

 

3) Święta Odzyskania Niepodległości,

4) Święto Patrona Szkoły – Mikołaja Kopernika,

5) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

6) Pożegnanie absolwentów,

7) Pożegnanie pracowników szkoły.

5. Sztandar szkoły jest przechowywany w gablocie na parterze szkoły, opiekę nad nim sprawuje SU, Poczet sztandarowy wyłania się z klas piątych w miesiącu czerwcu każdego roku.

6. Chorążych Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, granatowe spodnie, spódnica, białe rękawiczki, biało-czerwone szarfy.

7. Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji pożegnania absolwentów klas VI.

8.Symbole narodowe – godło, flaga oraz flaga UE:

1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt szkolnych

2) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,

3) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.

9. Pieśń szkoły – śpiewana podczas uroczystości szkolnych

                                                                                   § 23

Procedury wprowadzania zmian w statucie

                        1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy

                        2. Przedstawienie zmian Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, SU oraz Radzie Pedagogicznej, celem podjęcia uchwały zmieniające zapisy w Statucie

                        3. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem

                        4. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.

                        5. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.

                        6. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.

                        7. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.

                        8. Uprawnieni do dokonywania nowelizacji statutu:

                        1) rada pedagogiczna

 

2) rada pedagogiczna na wniosek zespołu zadaniowego, dokonującego przeglądu statutu, w celu jego nowelizacji

                        3) dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej

                        4) inicjatorem wprowadzenia nowelizacji zapisów w statucie mogą być także: Rada Rodziców, Rada Szkoły, Samorząd Uczniowski, Organ Prowadzący, Organ Nadzoru Pedagogicznego.

            5)Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora szkoły, aby po pięciu nowelizacjach statutu szkoły publikował w drodze własnego zarządzenia tekst jednolity.

                         

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                            § 24

                        1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                        2. Szkoła używa pieczęci metalowej, okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła a w otoku napis : Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lipnie.

 

 

 

 

 

 

                        3. Użycie tej pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi tj. świadectwa szkolne, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

                        4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

                        5. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

                        6. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.

 

 

 

Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej NR 43/11/26 z dnia 26.11.2010r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2011 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 9843
08 marca 2011 10:22 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
08 marca 2011 10:17 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
08 marca 2011 10:14 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::