Regulamin , kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.

Regulamin, Kompetencje i Zadania  Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 

§ 1.

Ogólne postanowienia

  1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    szkole – należy rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie,

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowe nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

3)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernia w Lipnie.

 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele Rady Rodziców, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, Samorządu Uczniowskiego, pracownicy administracyjni i obsługi i inne organizacje działające na terenie szkoły, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na  7 dni przed posiedzeniem rady, wywieszając informację na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od tej zasady  (zebrania nadzwyczajne rady pedagogicznej).

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8. Przewodniczący zapoznaje członków Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia  ich tryb i formy realizacji. Przewodniczący rady może zlecić członkom rady lub innym pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie rady.

9. Dba o atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

10. Oddziaływuje na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli.

§ 2.

Kompetencje – zadania – opinie Rady Pedagogicznej

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

7).ustalanie organizacji wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, uchwalanie    programów wewnętrznych szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

  1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 

1)      czynny udział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

2)      okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;

3)      współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów szkoły;

4)      przygotowanie projektów zmian w statucie szkoły;

5)      wydawanie opinii w zakresie powierzania funkcji kierowniczych w szkole;

6)      wydawanie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach procedury związanej z dokonywaniem oceny jego pracy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

7)      wydawanie opinii w sprawach związanych ze zmianą wychowawcy klasy;

8)      wydawanie opinii w sprawach przeniesienia ucznia do równoległej klasy w szkole.

 

3.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

    i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

    w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  

    wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do realizacji uchwał Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

§ 3.

Obowiązki Rady Pedagogicznej

 

  1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły  albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły .

2. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania, wychowania i opieki w szkole do dyrektora szkoły oraz za jego pośrednictwem do organu prowadzącego szkołę.

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

4. W przypadku określonym w ust. 3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w sposób jawny lub tajny zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Uchwały i wnioski pod adresem władz oświatowych dyrektor przesyła do właściwego organu w terminie do 7 dni od ich podjęcia. O wykonaniu uchwał i wniosków dyrektor składa sprawozdanie 2 razy w roku na plenarnych posiedzeniach Rady. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. Obecność na zebraniach  jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie. Dyrektor, jako przewodniczący ma prawo zwolnić członka Rady w szczególnie ważnych przypadkach. Członkowie Rady zobowiązani są do współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora, czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady, realizowania uchwał Rady, składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

§ 4.

Końcowe wnioski i postanowienia

1. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest książka protokołów. Opieczętowaną i podpisaną  przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą - „Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia .... do dnia ....”. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.

2. Z zebrania Rady sporządza się protokół.

3. Protokolanta lub protokolantów wyznacza dyrektor  spośród członków rady.

  1. Protokół zebrania Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Ostatecznie protokół zatwierdza się na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej potwierdzając jego zatwierdzenie podpisem poszczególnych członków Rady.
  2. Księgę protokołów można udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, pracownikom organu    prowadzącego i nadzorującego szkołę,
  3. Przyjęcie poprawek do protokołu odbywa się drogą głosowania w sposób jawny.
  4. Propozycje zmian do niniejszego regulaminu ma prawo wnosić każdy członek Rady Pedagogicznej szkoły.
  5. Zmiany w regulaminie uchwala Rada Pedagogiczna.

 

 

 

 

Lipno, dnia:01.09.2007r.                                                                   

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 14191
02 czerwca 2011 20:26 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:05 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 15:12 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::