Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami).

2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

- reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

- ułatwia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i

wychowaniem uczniów,

- współdziałania ze szkołą w stałym polepszeniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i polepszaniu jej wyników .

3. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych.

5. Rada oddziałowa składa się z trzech osób (tzw.trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu  tajnym, na ogólnym zebraniu klasowym rodziców.

6. W skład klasowej rady rodziców wchodzi z urzędu wychowawca klasy.

7. Klasowa rada oddziałowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika.

8. Zebrania klasowe rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.

9. Zebranie zwołuje rada oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

10. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne, które powinno być zwoływane co najmniej raz na dwa lata.

11. Do zadań ogólnego zebrania rodziców należy:

- wybór członków rady rodziców,

- wybór komisji rewizyjnej (co najmniej 3 osoby spoza rad klasowych),

- przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców i sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Członkowie rady, nie biorącej aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebrania rodziców.

13. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

14. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Ponadto w skład prezydium wchodzi 2-5 członków oraz dyrektor szkoły.

15. Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców.

16. Zebrania prezydium Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.

17. Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie zapadają większością głosów)

18. Dokumentacja z pracy rady rodziców przechowywana jest w kancelarii szkoły.

19. Fundusze rady rodziców szkoły mogą być używane na określone cele

(punkt 23). Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny.

20. Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

21. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę, darowizn i dotacji.

22. Zbieraniem funduszy z dobrowolnych składek zajmuje się skarbnik rady rodziców szkoły.

23. Rada Rodziców prowadzi własna rachunkowość wg przepisów regulujących sposób rachunkowości.

24. Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo-gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców szkoły z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków rady rodziców.

25. Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:

- szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,

- uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły,

zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania zadań domowych,

- oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do

swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,

- organizowania pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci,

- pomocy w organizowaniu wycieczek i dożywianiu,

- utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkoły,

- zaspokajania potrzeb materialnych szkoły,

- pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,

- pomocy w przygotowaniu i organizacji pomocy naukowych,

- pomocy w prowadzeniu dni sportu, balów noworocznych, Dnia Dziecka oraz innych imprez.

26. Szkoła:

- włącza rodziców do planowania i przeprowadzania zmian w otoczeniu szkoły,

zachęca ich do współdziałania w stwarzaniu atrakcyjnego i bezpiecznego środowiska,

- organizuje dyskusje i seminaria dla rodziców poświęcone zrozumieniu programów szkolnych i spraw szkoły,

- organizuje wizyty w domach,

- zaprasza rodziców do pomocy w opiece nad dziećmi,

- przestrzega prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi,

- włącza rodziców do ochrony i promowania zdrowia uczniów,

- ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

27. Rodzice mają prawo do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

- uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia

swych dzieci,

- wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

- przynajmniej jeden raz w kwartale uczestniczenia w stałych spotkaniach z

nauczycielami i wychowawcą w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

- wyboru swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w celu wybrania kandydata na dyrektora szkoły.

28. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.

29. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor szkoły mogą odwoływać się do organu bezpośredniego nadzorującego szkołą.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3784
15 listopada 2012 09:35 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:28 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:06 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl