Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.

REGULAMIN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika

w Lipnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U.Nr 24,poz.141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych określa Statut Szkoły.

§ 2

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników (nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami) bez względu na rodzaj wykonywanej pracy jak również zajmowane stanowisko oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 3

 1. Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem, oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę jest dołączone do akt osobowych.
 3. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

Obowiązki pracowników

§ 4

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. troska o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higieny warunków nauki,
 2. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 3. przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w szkole porządku,
 4. stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 5. przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
 6. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 7. dbanie o dobro zakładu pracy,
 8. zachowanie w tajemnicy informacji , których ujawnienie mogłoby narazić  pracodawcę na szkodę,
 9. przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 10. przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego,
 11. dba o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
 12. należyte zabezpieczenie, po zakończeniu pracy, swojego stanowiska i pomieszczenia pracy

§ 5

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:

 1. organizacja pracy w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy i kwalifikacji pracowników,
 2. zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz, podstawowymi uprawnieniami,
 3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń,
 5. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. zaspokajania w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników,
 7. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów przy ocenie pracowników oraz wyników ich pracy,
 8. informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 

§ 6

 1. W razie stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub że spożył alkohol w szkole, przełożony pracownika nie dopuszcza do pracy.
 2. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik w przypadkach określonych w ust.1 powinien podjąć stosowne działania w celu udokumentowania spożywania alkoholu poprze przeprowadzenie badań krwi.
 3. Zabrania się pracownikom:

a)      opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego,

b)      używanie urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,

c)      samodzielnego demontowania części urządzeń oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia,

d)      palenia tytoniu na terenie obiektu szkolnego.

Wymiar i rozkład czasu pracy

§ 7

 1. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy:

a)nauczyciele – nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym zajęcia dydaktyczno-  wychowawcze według ustalonego przez dyrektora szkoły tygodniowego planu zajęć,

b)pracownicy administracji – 40 godzin tygodniowo w godzinach ustalonych w załączniku nr 1,

c)pracownicy obsługi – 40 godzin tygodniowo, w godzinach ustalonych w załączniku nr 1.

2. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek pracownika       udzielany jest mu w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 143 KP).

3.Czas pracy pracowników administracji i obsługi szkoły zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

4.Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczęcia pracy.

5. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

6. Obecność pracownika w obiekcie szkolnym poza czasem jego pracy nie może zakłócać procesu dydaktyczno – wychowawczego. Zabrania się przebywania podczas zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych pracowników nie związanych z procesem dydaktyczno –wychowawczym (z wyjątkiem osób hospitujących, obserwatorów).

Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 8

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Pracownik może uzyskać urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.
 3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
 4. Urlopy wypoczynkowe przysługują:

a)      nauczycielom zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania,

b)      pracownikom administracji i obsługi:

 1. prawo do pierwszego urlopu po przepracowaniu 6 miesięcy w wymiarze połowy urlopu przysługującego, następny urlop po przepracowaniu roku,
 2. wymiar urlopu w wysokości:

- 18 dni roboczych po przepracowaniu roku,

- 20 dni roboczych po przepracowaniu 6 lat pracy,

- 26 dni po 10 latach pracy

5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienie związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

6. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

§ 9

 1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy:

a)      okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,

b)      przy udzieleniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 1. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi określa art. 69 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 10

Pracownicy korzystają z 15 minutowej przerwy na posiłek wliczonej do czasu pracy

§ 11

1.Dyrektor szkoły może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

2. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

- ślubu pracownika – 2 dni

- urodzenia się dziecka pracownika – 2 dni

- zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – 2 dni

3. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 12

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
 2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
 3. skierowaniu do pracy za granicą, na okres skierowania,
 4. na czas sprawowania funkcji w samorządzie terytorialnym,
 5. na czas pełnienia z wyboru funkcji związanej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§ 13

 1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami dyrektor jest zobowiązany zwolnić pracownika z pracy:

1)      w celu wykonywania zadań lub czynności:

a)ławnika w sądzie,

b)członka komisji pojednawczej.

2) w celu:

a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

b)stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,

c)przeprowadzenie badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na kreślonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,

d)oddanie krwi, albo przeprowadzenie zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

e)uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady.

3. w celu występowania w charakterze:

a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń,

b)strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

2. Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

3.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. W przypadku kobiet – nauczycielek, w razie gdy czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczonej do czasu pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 14

Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 15

Dyrektor szkoły jest obowiązany:

1)      zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy o ochronie przeciwpożarowej,

2)      prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

4)      kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

5)      egzekwować przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 16

Pracownik jest zobowiązany:

1)      znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniu i instruktarzu  z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Częstotliwość szkoleń okresowych odbywa się co 6 lat,

2)      wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz dostosować się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych,

3)      dbać o należny stan urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz porządek i ład w miejscu pracy,

4)      niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego.

§ 17

 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego.
 3. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wypłata wynagrodzenia

§ 18

 1. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się w dniu 1 każdego miesiąca i przekazywana jest na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe. Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę, święta lub dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w następnym dniu roboczym.
 2. Wypłata za godziny ponadwymiarowe nauczycieli odbywa się 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedziele, święta lun dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym te dni.
 3. Pracownicy administracji i obsługi otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu do 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedziele, święta lub dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym te dni.
 4. Wynagrodzenie pracownika przekazywane jest na wniosek pracowników na konta bankowe.

§ 19

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

     1)sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności lub inne świadczenia alimentacyjne,

     2)kary przewidziane w art. 108 KP

     3)inne należności na które pracownik wyraził zgodę.

Dyscyplina pracy

§ 20

Opuszczenie całości lub części dnia pracy bez uprzedniego zwolnienia przez przełożonego usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

1)      wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,

2)      wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

3)      okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,

4)      nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy.

§ 21

 1. O niemożności wstawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien niezwłocznie uprzedzić przełożonego.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. W razie nieobecności w pracy w związku z:

a)      niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,

b)      chorobą członka rodziny pracownika, wymagającego sprawowania przez pracownika opieki osobistej – pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§ 22

     Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczoną.

§ 23

 1. Pracownik administracji i obsługi szkoły po przybyciu do pracy obowiązany jest podpisać listę obecności.
 2. Sekretarz szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły dokonuje kontroli obecności pracowników przez sprawdzenie listy obecności.
 3. Nauczyciele potwierdzają swoją obecność w pracy, podpisując się obok tematu lekcyjnego w dzienniku w dniu prowadzenia zajęć.
 4. Czas chwilowego opuszczenia miejsca pracy przez pracownika i czas powrotu do pracy powinien być udokumentowany w księdze wyjść. Zgody na chwilowe opuszczenie miejsca pracy udziela dyrektor szkoły lub wicedyrektor.
 5. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę – za zgodą dyrektora szkoły (wicedyrektora) – rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Koszty wyjazdu służbowego powinny być rozliczone w terminie 7 dni od daty powrotu pracownika z podróży.
 6. Kontrolę dyscypliny pracy i kontrolę absencji przeprowadza dyrektor szkoły (wicedyrektor) lub inna osoba przez niego upoważniona.

§ 24

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

1)      spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,

2)      stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,

3)      spożywa alkohol w czasie pracy,

4)      wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,

5)      nie przestrzega tajemnicy służbowej.

Mogą być stosowane kary:

a)      upomnienia

b)      nag

§ 25

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych , opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – może być zastosowana również kara pieniężna.

§ 26

1.Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 27

 1. Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma wkłada się do akt osobowych pracownika.
 2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść przeciw do dyrektora szkoły. Nie odrzucanie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
 3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

Nagradzanie pracowników

§ 28

 1. Podstawą do udzielania nagród i wyróżnień oraz awansów dla pracowników jest pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego uwzględniający:

a)osobisty udział pracownika w osiągnięciach szkoły,

b)nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,

c)przestrzeganie dyscypliny pracy,

d)branie udziału na rzecz szkoły.

2. Nagrody, wyróżnienia i awanse przyznaje dyrektor szkoły.

3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród są w Regulaminie wynagradzania.

Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Dyrektor szkoły (wicedyrektor) przyjmuje interesantów w godzinach pracy szkoły. Interesanci, którzy nie mogą w powyższych godzinach załatwiać spraw w szkole winni indywidualnie uzgodnić w sekretariacie szkoły dogodny im termin.
 2. Sekretariat szkoły jest czynny dla pracowników i interesantów codziennie                            w godzinach od 8:00, dla uczniów w każdy wtorek od 8:00 do 15:00.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pisemnie upoważniony pracownik szkoły, w sprawach finansowych księgowy.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy Karty Nauczyciela.

§ 31

            Regulamin niniejszy został ustalony ze związkami zawodowymi.

§ 32

Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni po jego podpisania i podaniu do wiadomości w formie zarządzenia oraz poprzez udostępnienie jego treści w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.

 

W uzgodnieniu: Dyrektor szkoły

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy

Rozkład czasu pracy

pracowników niebędących nauczycielami

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Od dnia 1 stycznia 2004r.

 1. Czas pracy sekretarza szkoły: od poniedziałek, środa, czwartek, piątek do                  7:15 do 15:15 , wtorek od 7:30 do 15:30
 2. Czas pracy księgowego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od

7:15 do 15:15 , wtorek od 7:30 do 15:30

 1. Czas pracy sprzątaczek: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00
 2. Czas pracy woźnych szkoły: od poniedziałku do piątku 6:30 do 14:30

  

 

Lipno dn. 31.01.2006r.

Aneks nr 3 do regulaminu pracy szkoły

Na podstawie rozporządzenia MP i PS z dnia 01.12.1998r. (Dz. U. 1998/148/973) w regulaminie pracy szkoły w dziale „Bezpieczeństwo i higiena pracy” §15 wprowadza się pkt 6 w brzmieniu:

- „zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykaże potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”,

(wartość okularów nie morze przekroczyć 200 zł).

 

 

 

Lipno dn. 03.09.2012r.

 

Aneks Ne 4 do regulaminu pracy szkoły

W dziale „wymiar i rozkład czasu pracy” § 7, dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

- „wprowadza się okres rozliczeniowy godzin pracy pracowników administracji i obsługi szkoły w wymiarze jednego miesiąca”.

 

 

 

 

Lipno dn. 01.01.2004r.

 

Aneks nr 2 do regulaminu pracy szkoły

W dziale „urlopy i zwolnienia od pracy” § 8  pkt 4 podpunkt b otrzymuje brzmienie:

- „prawo do pierwszego urlopu uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiarze urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”,

- „prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym”,

- „20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”,

-„wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy”.

 

 

 

Aneks nr 1 do regulaminu pracy szkoły

Zmiany wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 2002r. o zmianie ustawy – KP oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 135, poz. 1146) – z późniejszymi zmianami.

Dział IV

-pkt 2 otrzymuje brzmienie „Czas pracy dla administracji i obsługi wynosi 40 godz. tygodniowo .

Po punkcie 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu „Zgodnie z art. 167 KP pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi 4 dni urlopu w terminie przez niego wskazanym po jednym dniu lub łącznie (na żądania).

 

 

 

 

Lipno 02.01.2012r.

Aneks nr 5 do regulaminu pracy

W dziale „Urlopy i zwolnienia z pracy” § 8 pkt 6 z dniem 01. 01. 2012r.otrzymuje brzmienie            ( art.168 KP).           

„ Urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego”.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4425
25 listopada 2013 12:25 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:42 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl