Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin organizacyjny.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w Lipnie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 §1

 

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie  określa organizację i zasady funkcjonowania Szkoły, a w szczególności:

1)     strukturę organizacyjną Szkoły,

2)     zadania poszczególnych komórek organizacyjnych,

3)     zasady i tryb funkcjonowania Szkoły.

 

§2

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1)     Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie

2)     SP3, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 w Lipnie,

3)     Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 w Lipnie,

4)     Radzie, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie,

5)     Radzie Rodziców,  należy przez to rozumieć Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

6)     Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie,

7)     Statucie, należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie,

8) Samorządzie Uczniowskim, należy przez to rozumieć Samorząd

Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

§3

 

Szkoła Podstawowa nr 3 działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu SP3, regulaminów oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora SP3 w Lipnie.

 

 

§4

 

Nadrzędnym celem działania SP3 jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania SP3

 

§5

 

SP3 funkcjonuje na zasadzie  kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań Szkoły.

 

§6

 

1. Kierownikiem SP3 jest Dyrektor pełniący funkcję organu w postępowaniu administracyjnym, zwierzchnika służbowego wszystkich pracowników SP3.

2. W ustalonym zakresie Dyrektor może powierzyć prowadzenie spraw SP3 w swoim imieniu Zastępcy.

 

§7

 

1.Do kompetencji Dyrektora należy:

1)     kierowanie bieżącymi sprawami SP3 i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)     przygotowanie projektu organizacji Szkoły,

4)     przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

5)     wprowadzanie zarządzeń,

6)     gospodarowanie mieniem SP3,

7)     przygotowanie projektu budżetu,

8)     wykorzystywanie środków finansowych przydzielonych SP3 przez Gminę Miasta Lipna oraz pochodzących z innych źródeł,

9)     ustalenie zasad polityki informacyjnej SP3,

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników SP3,

11) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

12) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

13) stwarzanie warunków do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

14) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,

15) stwarzanie warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych,

16) nadzorowanie szkoleń pracowników,

17) nadzorowanie procedur w zakresie bhp,

18) ustalanie regulaminu pracy SP3,

19) ustalanie regulaminu organizacyjnego SP3,

20) przyjmowanie interesantów w ustalonych godzinach przyjęć,

21) nadzorowanie procedur wyłaniania wykonawców, usługodawców i dostawców według procedur zamówień publicznych,

22) nadzorowanie procedur rozpatrywania  skarg i wniosków,

23) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami SP3,

24) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora przepisami prawa,

25) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami,

26) występowanie z wnioskiem w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.

 

§8

 

1. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność następujących stanowisk SP3:

1)     księgowego,

2)     sekretarza szkoły,

3)     nauczycieli,

4)     woźnej szkolnej.

5)  sprzątaczki

6)  intendenta

7)  kucharki

8) pomocy kuchennej

9) pracownika ds. lekkich

 

§9

 

 Zastępca Dyrektora wykonuje zadania powierzone mu przez Dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Szkoły

 

§10

 

1.Strukturę organizacyjną SP3 tworzy Dyrektor i pozostałe komórki organizacyjne.

 

2.W skład komórek organizacyjnych wchodzą:

 

1)     Rada Pedagogiczna,

2)     Rada Rodziców,

3)     Samorząd Uczniowski,

4)     referat finansów,

5)     referat administracji

6)     referat obsługi.

 

3.Schemat organizacyjny SP3 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§11

 

1. Strukturę organizacyjną poszczególnych działów tworzą następujące stanowiska pracy:

1)     Nauczyciel ,

2)     Sekretarz szkoły

3)     Księgowy

4)     Woźna szkolna

5)   Sprzątaczka

6)     Intendent

7)    Kucharz

8)    Pomoc kuchenna

9)     Pracownik ds. lekkich

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zakresy funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§1

 

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy SP3, którzy

podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.

2. Do podstawowych kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

2)     zatwierdzanie planu pracy Szkoły,

3)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5)     zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)     występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły,

7)     delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji  konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,

8)     Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)     organizację pracy Szkoły,

b)    tygodniowy rozkład zajęć,

c)    propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i obowiązków,

d)    wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

 

§ 13

 

1.     W skład Rady Rodziców wchodzą Rady Oddziałowe

stanowiące reprezentację rodziców.

2.     Radę Rodziców tworzy się w wyniku wyborów na zasadzie głosowania tajnego w czasie ogólnoszkolnego zebrania rodziców.

3.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.     Reprezentacja rodziców może przybrać również inną nazwę niż określono w ustępie 1.

5.     Rada Rodziców może występować do, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6.     W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania  funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 14

 

1.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3.     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.     Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

takich jak :

1) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego

zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,

a możliwością rozwijania i  zaspakajania własnych zainteresowań,

2) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

4) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

5) prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi

wymaganiami,

6) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

i zachowania.

5.     Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek :

1) reprezentować uczniów szkoły,

2) współpracować z Radą Pedagogiczną i opiekunem

Samorządu Uczniowskiego w realizacji planu pracy szkoły,

3) współuczestniczyć w życiu szkoły przez :

a)     organizowanie i prowadzenie apeli,

b)    organizowanie konkursów i uroczystości szkolnych,

c)     udzielanie pomocy uczniom słabszym,

d)    dbałość o wystrój szkoły,

4) dbać o interesy szkoły, koleżanek i kolegów.

 

 

§15

 

Do zadań referatu finansów należy w szczególności:

1)     działanie w zakresie oświaty polegające na realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych,

2)     sporządzanie planów finansowych i budżetowych Szkoły,

3)     dokonywanie miesięcznych analiz z wykonania budżetu i środków poza- budżetowych,

4)     dokonywanie rocznych analiz z wykonania budżetu Szkoły,

5)     współdziałanie z Dyrektorem oraz Skarbnikiem Miasta w kierowaniu zagadnieniami finansowymi, działalnością operacyjną i inwestycyjną Szkoły,

6)     czuwanie nad terminowym wykonywaniem zobowiązań oraz realizacją należności,

7)     przestrzeganie ustalonych zasad wynikających z przepisów o gospodarce finansowej jednostek budżetowych,

8)     prowadzenie ksiąg rachunkowych Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)     prowadzenie stałego nadzoru nad rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w sposób zapewniający ochronę mienia Szkoły oraz prawidłowość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych,

10) ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości, w formie szczegółowych instrukcji oraz czuwanie nad ich realizacją,

11) nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów rachunkowych oraz przekazywaniem ich w ustalonych przepisami terminach do archiwum,

12) sporządzanie list płac dla pracowników Szkoły,

13) sporządzanie list zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

14) prowadzenie całokształtu spraw związanych z potrącaniem zaliczek na

podatek dochodowy od osób fizycznych,

15) prowadzenie spraw związanych z potrącaniem oraz rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy,

16) prowadzenie terminowych rozliczeń z budżetem,

17) prowadzenie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

18) inne obowiązki wynikające z zakresu czynności.

 

§ 16

 

1. Referat administracji : sekretarz szkoły,

2. Do podstawowych obowiązków sekretarza  należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Szkoły,

2) przygotowanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników,

3)     przygotowanie projektów zakresów czynności pracowników

 4) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rozdzielanie pism,

5) prowadzenie dziennika podawczego korespondencji szkoły,

6) prowadzenie prenumeraty prasy,

7)     prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

7)     przechowywanie prowadzonej dokumentacji szkolnej i innej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

8)     prowadzenie dokumentacji szkolnej, księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów oraz innych rejestrów i ksiąg związanych z zakresem wykonywanych czynności,

9)     wyrabiane legitymacji szkolnych,

10)     zamawianie świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych i innych druków,

11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

12) prowadzenie kontroli obowiązku szkolnego i współpraca z innymi

szkołami w tym zakresie,

13) prowadzenie korespondencji z rodzicami i instytucjami,

14) pisanie na komputerze pism,

15) wypisywanie zaświadczeń, ankiet i innych druków

niezbędnych do pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły,

16) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń,

  17) prowadzenie ewidencji i rozliczanie znaczków pocztowych i innych

opłat wg wysyłanej korespondencji,

18) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

19) prowadzenie dokumentacji w sprawie wycieczek szkolnych i innych

wyjazdów,

20) przyjmowanie składek na  PZU,

21) kierowanie pracą komisji inwentaryzacyjnej,

22) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

23) gromadzenie danych statystycznych i przestrzeganie terminowości

zdawania sprawozdań,

24) prawidłowe, zgodne z potrzebami szkoły i pracowników planowanie

urlopów pracowników administracji i obsługi,

25) zamawianie, wydawanie i prowadzenie ewidencji środków bhp dla

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

26) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników administracji

i obsługi, ( w programie komputerowym Kadry VULCAN)

 

27) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów

i pracowników,

28)prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej

29) wysyłanie danych do OKE dotyczących sprawdzianu kl. VI

30) wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych, zgodnie z określoną podległością, zastrzeżonych do ich kompetencji i wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 17

 

1. W skład referatu obsługi wchodzą następujące stanowiska pracy: woźna

szkolna, sprzątająca, pracownik d/ lekkich, kucharz, intendent.

2. Do obowiązków woźnej szkolnej należy w szczególności:

1) współpraca  z  Dyrektorem Szkoły oraz  pracownikami

pedagogicznymi  w  zakresie  wykonywania  porządków  i  utrzymania

czystości w  szkole  oraz  wychowania  młodzieży,

2) woźna obowiązana  jest  do  pełnienia  dyżuru  w  czasie  i  miejscu

określonym  przez Dyrektora  Szkoły,

3) sprzątanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z zakresem czynności,

4) prowadzenie ewidencji zakupionych środków czystości,

5)     wydawanie środków czystości i sprzętu do porządkowania sprzątaczkom,

6) utrzymywanie porządku w magazynie środków czystości,

7) pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

8) codzienne sprawdzanie i zabezpieczanie okien oraz urządzeń wodno -

kanalizacyjnych,

9) zabezpieczanie kluczy do drzwi wejściowych oraz innych

pomieszczeń szkoły,

10) niezwłoczne informowanie Dyrektora Szkoły o zaistniałych awariach,

11) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych

oraz oszczędne gospodarowanie nimi,

12) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

13) umiejętne, zgodne z instrukcją obsługi, posługiwanie się sprzętem

mechanicznym.

3. Do obowiązków sprzątaczek należy w szczególności:

1) sprzątanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z zakresem czynności,

2) dokładne zamykanie pomieszczeń szkolnych oraz budynku szkolnego,

3) codzienne sprawdzanie i zabezpieczanie okien,

4) włączanie alarmu przed zamknięciem budynku,

5) pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

6) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych oraz

oszczędne gospodarowanie nimi,

7)     zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

8)     umiejętne, zgodne z instrukcją obsługi, posługiwanie się sprzętem mechanicznym.

Do obowiązków intendenta należy:

- dokonywanie zakupów w celu przygotowania obiadów uczniom szkoły

- prowadzenie magazynu i związanymi z nim dokumentami

-prowadzenie kartotek materiałowych

Innych prac zleconych przez dyrektora szkoły

Do obowiązków kucharki szkolnej należy:

- przygotowywanie posiłków uczniom szkoły

Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

- obróbka i przygotowanie produktów do sporządzania posiłków

Inne prace zlecone przez kucharkę i dyrektora szkoły.

 Do obowiązków pracownika ds. lekkich  należy w szczególności:

1)  utrzymywanie porządku na posesji szkoły poprzez:

a) zamiatanie ,

b)    pielęgnację terenów zielonych, koszenie trawy, przycinanie krzewów i żywopłotu,

c)    usuwanie śniegu  przed wejściem głównym, schodów oraz chodnika na terenie przyległym do posesji,

d)    posypywanie piaskiem miejsc zalodzonych, strącanie sopli z dachu, zagrażających zdrowiu i życiu przechodniów.

2) drobne naprawy mebli szkolnych i biurowych,

3) wykonywanie drobnych prac remontowych ( malowanie, tynkowanie

ubytków),

4) niezwłoczne informowanie o zaistniałych awariach instalacji,

5) pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez szkołę,

6) przegląd i zabezpieczenie budynków szkolnych przed okresem

zimowym,

7) dekoracja budynku szkoły z okazji uroczystości państwowych i

szkolnych,

8) utrzymanie porządku w pomieszczeniach gospodarczych,

9)     pomoc w organizacji uroczystości szkolnych,

10) usuwanie z pomieszczeń szkolnych sprzętu i mebli oraz należyte ich

zabezpieczenie przed remontem,

11) czyszczenie rynien oraz studzienek ściekowych,

 

ROZDZIAŁ V

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§18

 

Dyrektor podpisuje wszystkie pisma wychodzące z SP3.

 

§19

 

Zasady dotyczące wydawania decyzji administracyjnych reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

 

§20

 

Dyrektor może upoważnić inne osoby do podpisywania pism w jego imieniu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady informowania przedstawicieli środków masowego przekazu

 

§21

 

1.Informacji o działalności SP3 udziela dziennikarzom Dyrektor lub wskazani przez niego pracownicy.

2.Udzielając dziennikarzom wywiadów, wyjaśnień i opinii pracownicy SP3  winni uwzględniać wymogi związane z obowiązkiem przestrzegania zasad postępowania z informacjami niejawnymi oraz ochroną danych osobowych.

 

§22

 

1.Pracownik SP3 zobowiązany jest przestrzegać zasady podporządkowania służbowego wynikającego z organizacji SP3 i szczegółowego podziału czynności.

2.Pracownik, który otrzymał polecenia z pominięciem drogi służbowej winien o tym fakcie niezwłocznie poformować swojego przełożonego.

3.W czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres innego, wyznaczonego przez Dyrektora pracownika.

 

§23

 

1.Porządek, tryb i czas pracy w SP3 oraz prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy, ustalony w trybie przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, przyjmowany w formie zarządzenia Dyrektora.

2.Porządek, tryb i czas pracy w SP3 oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§24

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu następują z zachowaniem procedury właściwej dla jego ustalenia.

 

§25

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i jest wprowadzany zarządzeniem Dyrektora SP3.

 

§26

 

Każdy z pracowników SP3 winien potwierdzić własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 12777
15 listopada 2012 09:38 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:30 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:12 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl