Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W LIPNIE

 

Samorząd Uczniowski nie jest fikcją jeżeli:

- rozwiązuje realne problemy uczniów i podejmuje realne decyzje;
- reprezentuje wszystkich uczniów szkoły
- jest demokratyczny - uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu
pracy samorządu.

 

Samorząd Uczniowski istniejący i funkcjonujący przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I SAMORZĄD:

1.      Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

2.      Posiada swój własny opracowany regulamin oparty na statucie szkolnym.

3.      Raz w miesiącu odbywają regularne spotkania rady SU.

4.      Swoją pracę opiera na opracowanym we wrześniu planie pracy SU, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. W planie uwzględnione są wszystkie propozycje uczniowskie, które można zrealizować w ciągu całego roku szkolnego.

5.       SU prowadzi stronę internetową - jako trwały ślad swojej działalności, przygotowuje gazetki okolicznościowe. 

 

II CELE I ZADANIA:

 

Samorząd Uczniowski jest  wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.       Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.       Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.       Współdziałanie z innymi organizacjami Szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.       Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.       Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.

6.        Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

7.       Praca na rzecz innych, wrażliwość i pomoc potrzebującym

 

III UPRAWNIENIA:

 

1.      Opiniowanie pracy nauczycieli przed dokonaniem oceny ich pracy przez Dyrektora.

2.      Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i zajęć uczniów.

3.      Organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4.      Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

5.      Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

 

IV  ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

1.      Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.      W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a.          zarząd: przewodniczący, dwóch zastępców, skarbnik, członkowie max. 6

b.         sekcje: plastyczna, redakcyjna i organizatorska

c.          łącznicy klasowi

3.      Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa trzech opiekunów SU.

4.      W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.

5.      Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

6.      Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w zależności od potrzeb.

 

V ORDYNACJA WYBORCZA:

 

1.      Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie z klas IV – VI. Nad przebiegiem głosowania  czuwa czteroosobowa komisja wybrana spośród uczniów nie kandydujących w wyborach         . 

2.      Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim sami zgłaszają swoje kandydatury u opiekunów Samorządu, w terminie do 15 września bieżącego roku szkolnego.

3.      Kandydat do Zarządu Samorządu powinien:

a.          Być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym

b.         Umieć współpracować w grupie

c.          Umieć podejmować decyzje, negocjować

d.         Chętnie działać na rzecz uczniów

e.          Posiadać oceny co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

6.      Wyboru szefów i członków poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu Samorządu spośród kandydatów, którzy nie weszli do Zarządu SU. Szefowie poszczególnych sekcji mają prawo wybrać osoby do współpracy także spoza osób nie kandydujących w wyborach.

4.      W skład zarządu SU wchodzą 6-10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego przydziela się według ilości uzyskanych głosów, możliwe jest dodatkowe tajne głosowanie wśród członków zarządu.
5.      Łączników klasowych (po jednej osobie z każdej klasy) wybierają zespoły klasowe w głosowaniu jawnym

 

VI FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

1.      Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem.

2.      Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a.          z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę

b.         z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

c.          z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych

d.         ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

 

VII OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

1.      Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2.      Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3.      Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.      Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.      Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.      Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.      Powołanie opiekuna SU.

8.      Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

9.      Za duży wkład i zaangażowanie uczniów w pracę SU Dyrektor przydziela nagrody w postaci książkowej.

 

VIII OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:

1.      Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrektora Szkoły.

2.      Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.      Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.      Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

5.      Przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu

6.      Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3061
01 listopada 2012 15:52 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
01 listopada 2012 15:50 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
01 listopada 2012 15:34 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl