Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin wewnętrzy szkoły.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im.  Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 

  1. 1.     Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów MEN i Kodeksu Pracy.

 

  1. 2.     Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie zobowiązani są do wzajemnego szacunku i poszanowania godności osobistej.

 

  1. 3.     Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie zobowiązani są do  przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 

  1. 4.     Pracowników obsługi i administracji obowiązuje 40 godz. tydzień pracy.

 

  1. 5.     Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8:00.

 

  1. 6.     Nauczycieli i uczniów obowiązuje tygodniowy rozkład zajęć.

 

  1. 7.     Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z grafikiem i regulaminem dyżurów  do czasu opuszczenia przez uczniów szkoły.

 

  1. 8.     Pracownicy obsługi i administracji mają obowiązek reagować na niewłaściwe zachowania uczniów i informować o nich wychowawców.

 

  1. 9.     W szkole organizowane są apele szkolne i porządkowe.

 

  1. 10.    W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących:

                 a)     w okresie zimowym na korytarzach szkolnych,

                 b)    w okresie letnim  boisku szkolnym.

 

     11.W czasie zajęć szkolnych uczniowie mogą przebywać wyłącznie pod

          opieką nauczyciela.

 

     12. Uczniowie nie mają prawa zwalniać się z lekcji, z wyjątkiem przypadków
           losowych.

     13. Ucznia z zajęć lekcyjnych może zwolnić tylko rodzic, prawny opiekun
           lub najbliższy członek rodziny, za pisemnym upoważnieniem  rodziców.

 

     14. Za bezpieczeństwo uczniów po zajęciach lekcyjnych i poza terenem
            szkoły, odpowiedzialność ponoszą rodzice, prawni opiekunowie.

 

     15. W czasie zajęć szkolnych  uczniowie bez powiadomienia nauczyciela
            mają zakaz opuszczania terenu szkoły.

 

     17. W szkole działają następujące organizacje:

            a) pracownicza  -   Związek Nauczycielstwa Polskiego,

            b) uczniowska   -   Samorząd Szkolny,

 

     18. Działające w szkole organizacje pracują wg swoich regulaminów.

 

      19.Główną reprezentacją społeczności uczniowskiej jest Samorząd   
           Uczniowski.

 

     20. W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie utworzone za
           zgodą  Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Samorządem
           Uczniowskim.

 

     21. Organizacje działające w szkole są współgospodarzami szkoły, realizują
           cele statutowe  i są rzecznikami interesów społeczności szkolnej.

 

     22. Wychowawcy poszczególnych oddziałów mają obowiązek zapoznania
           uczniów z programem wychowawczym szkoły oraz planem pracy
           Samorządu Uczniowskiego.

 

     23. W szkole działa Rada Rodziców , wyłaniana na corocznym zebraniu
           ogólnym (we wrześniu).

 

     24. Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności.

      

     25.Uczniowie maja obowiązek korzystania z szatni szkolnej,
          a w  szczególności pozostawiania odzieży wierzchniej i zmiany obuwia.

 

     26.Nauczyciele mają obowiązek pozostawiania odzieży wierzchniej
           w  pokoju nauczycielskim, a pracownicy obsługi i administracji miejscu
           do  tego przeznaczonym.

 

     27. W czasie planowanych uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój
           galowy.

 

     28.Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie zapisani przez rodziców i uczniowie korzystający z obiadów , przebywają na świetlicy szkolnej.

 

     29. W świetlicy szkolnej uczniowie przestrzegają regulaminu świetlicy.

 

     30.Uczniowie korzystający  z obiadów przestrzegają regulaminu
           obowiązującego na stołówce szkolnej.

 

     31. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie mają
           prawo do korzystania z urządzeń i sprzętu szkolnego po uzgodnieniu
           z osobą, której dyrektor  powierzył opiekę nad  nimi.

 

     32. Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie mają
           obowiązek dbania o sprzęt i urządzenia szkolne, a w razie stwierdzenia
           uszkodzenia- zgłoszenie tego faktu dyrektorowi szkoły.

 

     33.  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
           oraz palenia papierosów.

 

     34. Na teren szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia środków halucynogennych
           i odurzających.

 

     35. Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji mają obowiązek
           zwrócenia uwagi  na osoby postronne (obce), przebywające na terenie
           szkoły.

 

     36. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowie , ani nauczyciele nie
           mają prawa bez wiedzy i zgody dyrektora przebywać na terenie szkoły.

     

     37. Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z regulaminem
           wewnętrznym szkoły i innymi, obowiązującymi w szkole, a uczniowie
           obowiązek ich przestrzegania.

 

     38. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji są zobowiązani do
           przestrzegania regulaminów ich  dotyczących.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4411
02 czerwca 2011 20:32 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:14 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:36 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl