Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin kontroli zarządczej.

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Lipno dn. 03.01.2011r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 nr 13, poz. 74)  oraz art. 69  ust.1  pkt 3  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra  Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF.09.15.84) zostaje wprowadzony niniejszy Regulamin

§ 2

 1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów
  w następujących obszarach:
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działania,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7. zarządzania ryzykiem.
 2. Obszary Kontroli Zarządczej:
  1. środowisko wewnętrzne;
  2. cele i zarządzanie ryzykiem;
  3. mechanizmy kontroli;
  4. informacja i komunikacja;
  5. monitorowanie i ocena
 3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej:
  1. gdy mowa o „Ustawie o  systemie oświaty” rozumieć należy przez to USTAWĘ z dnia 7 września 1991   r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2010 r nr 54/320  z póź. zm.)
  2. Gdy mowa o „Karcie nauczyciela” rozumieć należy przez to USTAWĘ z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta     Nauczyciela (Dz.U. z 2009 roku nr 219/1706  z póź. zm.

 

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

§ 3

I Przestrzeganie wartości etycznych

 1.  
  1. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.
  2. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.
  3. Zasady etyczne i wymagania formalno prawne dla nauczycieli określa Karta nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty
  4. Zasady etyczne i wymagania formalno prawne dla innych pracowników szkoły określa Kodeks Pracy.

§ 4

II Kompetencje zawodowe

 1.  
  1. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych
   w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).
  3. W przypadku pracowników na stanowiskach wymagających dodatkowych uprawnień wynikających z ustaw, przepisów resortowych i innych (jak np. dyrektora, głównego księgowego), wymagania te są weryfikowane na etapie rekrutacji przez jednostkę nadrzędną.
  4. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.
  5. Rekrutację nowych nauczycieli lub pracowników szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą
   w zależności od stanowiska :
   1. Dyrektor
   2. Wicedyrektor
   3. Sekretarz szkoły

 

 1. Pełna dokumentacja personalna dotycząca postępowania przechowywana jest u sekretarza szkoły.
 2. Pracownicy uczestniczą w systematycznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych poszerzających wiedzę, umiejętności organizowanych i nadzorowanych przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciele podlegają także okresowej ocenie, zgodnie z Kartą nauczyciela i  Ustawą o  systemie oświaty
 4. Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy

§ 5

III Struktura organizacyjna

 1. Zasady organizacyjne i wewnętrzną strukturę szkoły reguluje Ustawa o  systemie oświaty.
 2. Strukturę organizacyjną szkoły określa Statut Szkoły zatwierdzony prze Radę Pedagogiczną
 3. Dla każdego pracownika określony jest w formie pisemnej aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności przechowywany w aktach osobowych.

§ 6

IV Delegowanie uprawnień

 1. Zasady obiegu dokumentów finansowych oraz zakresy kompetencyjne do ich tworzenia, sprawdzania, akceptacji i realizacji zostały określone dla poszczególnych rodzajów dokumentów w zależności od ich rodzaju i ważności w „Instrukcji kontroli finansowej” wprowadzonej Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr (…) z dnia (…)
 2. Uprawnienia delegowane poszczególnym osobom zarządzającym, mają pisemny charakter i są potwierdzane podpisem przez osobę przyjmującą. Dokumenty z delegacjami uprawnień załączane są do akt osobowych pracownika .

 

CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM

§ 7

I Misja szkoły

 1. Misję Szkoły określa wstęp do Ustawy o systemie oświaty –  Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
 2. Cele i zadania Szkoły  określa  Ustawa o  systemie oświaty
 3. Cele i zadania Szkoły precyzuje Statut Szkoły zgodnie z przepisami ustawy

§ 8

II Identyfikacja ryzyka

 1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych wyżej.
 2. Oceny ryzyk dokonuje zespół w składzie:
  1. dyrektor SP
  2. wicedyrektorzy szkoły
  3. Księgowy w odniesieniu do działalności finansowo – kadrowej
  4. Sekretarz szkoły  w odniesieniu do działalności finansowo - kadrowej
 3. Identyfikacja ryzyk dotyczy głównie badania osiągnięcia celów edukacyjnych i jest regulowana  wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wydanym na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 4. Kontrolę finansowa reguluje Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie sprawowania kontroli finansowej, zawierające listę „zadań wrażliwych” podlegających szczególnej kontroli
 5. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.
 6. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje szkoła.
 7. Ryzyka związane z finansami nadzoruje i prowadzi jednostka nadrzędna

§ 9

III Analiza i reakcja na ryzyko

 1. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka
 2. Dyrektor szkoły i pozostali członkowie zespołu określonego w § 8 pkt. II.2 niniejszego regulaminu na postawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).
 3. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu
 4. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor szkoły oraz  księgowy i sekretarz szkoły w zakresie działalności finansowo – kadrowej.

§ 10

IV Mechanizmy kontroli

 1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych,
 2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:
  1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych,
  3. prowadzenie gospodarki finansowej.
 3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:
  1. dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,
  2. pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.
 4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie  dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.
 5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły.
 6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący:
  1. zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień;
  2. odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.
 7. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi, instrukcją kancelaryjną, regulaminem kontroli.
 8. Jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa Instrukcja obiegu dokumentów, obowiązująca w placówce od dnia ……………. roku z późn. zmianami, oraz Instrukcja kancelaryjna z dnia ………….
 9. Dokumentacja Systemu Kontroli Zarządczej (tj. Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne) wprowadzane są Zarządzeniami Dyrektora Szkoły. Pracownicy zapoznają się z powyższą dokumentacją potwierdzając ten fakt podpisem.
 10. Źródłowe dokumenty rejestrowane i przechowywane są w Sekretariacie Szkoły

§ 11

V Nadzór

 1. Nadzór pedagogiczny sprawowany  według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wydanym na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Nadzór pedagogiczny i  finansowy nad Szkołą sprawuje jednostka nadrzędna, odpowiednio Kuratorium Oświaty i Gmina Miasta Lipna.
 3. Bezpośredni nadzór pedagogiczny i dydaktyczny w Szkole sprawuje Dyrektor Szkoły i powołany wicedyrektor.

§ 12

VI Ciągłość działalności

Ciągłość działalności gwarantuje:

 1. Odpowiedni dobór kadr do zajmowanych stanowisk i osób zastępujących.
 2. Ochrona zasobów, w tym stosowanie Instrukcji w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz zasad ochrony i warunków przetwarzania danych
 3. Stosowanie procedur i instrukcji dotyczących rachunkowości i finansów
 4. Bezpośredni nadzór jednostki nadrzędnej (sprawowany w zakresie finansowym i pedagogicznym) .

§ 13

VII Monitorowanie i ocena

 1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.
 2. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.
 3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązani są także wicedyrektorzy oraz inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze i nadzorujące.
 4. Monitorowanie osiągania celów (działania kontroli zarządczej) dokonują dwa razy do roku  powołane zespoły kontrolne złożone z nauczycieli Szkoły .
 5. Osiąganie celów i wykonanie zadań Szkoły  podlega (monitorowaniu) ocenie dwa razy w ciągu roku szkolnego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
 8. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów

§ 14

 1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.
 2. Samooceny dokonuje dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej:
 3. Dyrektor Szkoły, na podstawie sprawozdań (samooceny) nauczycieli, przestawia ocenę osiągnięcia celów pedagogicznych Szkoły.
 4.  Księgowy  przestawia ocenę osiągnięcia celów zakresu budżetowo – finansowego.
 5. Dyrektor w oparciu o kryteria Kontroli Zarządczej, biorąc pod uwagę opinie pracowników mających kluczowe znaczenia w sprawowaniu kontroli przedstawia Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego ocenę sprawowania kontroli zarządczej.

§ 15

I Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

 1. Kontrolę finansowa reguluje Zarządzenie Dyrektora Szkoły „w sprawie sprawowania kontroli finansowej”, określające w formie pisemnej następujące procedury:
  1. Instrukcja gospodarowania środkami finansowymi
  2. Zasady gospodarowania składnikami majątku
  3. Instrukcja inwentaryzacyjna

 

 1. Zasady prowadzenia rachunkowości reguluje „Polityka Rachunkowości” wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie polityki rachunkowości.

§ 16

II Informacja i komunikacja

 1. Bieżąca informacja realizowana jest poprzez:
  1. właściwą oraz rzetelną informację potrzebną do realizacji zadań,
  2. instrukcja kancelaryjna  
 2. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez:
  1. Właściwą oraz rzetelną komunikację gwarantuje Instrukcja kancelaryjna , w szczególności:
 • Książka zarządzeń
 • Tablica ogłoszeń
 • Rady pedagogiczne
 • Zebrania z pracownikami administracji i obsługi
 1. Komunikację zewnętrzną wykonuje Dyrektor Szkoły zgodnie Ustawą o systemie oświaty

 

 

Dyrektor szkoły
mgr Jacek Góźdź

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 15073
27 maja 2011 17:17 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:14 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:47 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl