Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

 

§ 1

1. Każdy z pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.  

2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym regulaminem.  

3. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§ 2

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

 2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

 § 3

1) Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie jest Dyrektor Szkoły.

 2) Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:  

-       przetwarzane zgodnie z prawem,  

-       zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 

-       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,  

-       przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

 3) Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 4) Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 4

1) Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

2) Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

3) Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:

-       imię i nazwisko osoby upoważnionej,  

-       datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,  

-       identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.  

4) Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

§ 5

1) Administrator danych może upoważnić pracowników szkoły: pedagogicznych i niepedagogicznych lub na ich wniosek udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

2) Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są imienne i udzielane w formie pisemnej na czas określony lub na czas nieokreślony – do odwołania udzielonego upoważnienia.

3) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien precyzyjnie określać zakres spraw objętych upoważnieniem.

4) Każde upoważnienie jest rejestrowane w rejestrze upoważnień oraz przechowywane w aktach osobowych pracownika.

 

 § 6

1) Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie jest określony w załączniku nr 1 do regulaminu.

2) Wzór imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w SP w Lipnie obejmujących następujący zakres: dane osobowe uczniów/słuchaczy, rodziców/opiekunów prawnych, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz dla celów egzaminów jest określony w załączniku nr 2 do regulaminu.

 3) Wzór imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień jest określony w załączniku nr 3 do regulaminu.

 4) Wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest określony w załączniku nr 4 do regulaminu.

 

                      

 

Załącznik Nr 1

do regulaminu udzielanych upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

 WZÓR

Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzaniu danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

L.p.

Imię i nazwisko

Data nadania

Data ustania

Zakres upoważnienia

 Identyfikator

       Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2

do regulaminu udzielanych upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

 

………………………………                                                                                                                                 Lipno ……………………….

Pieczątka szkoły                                                                                                                                            data wydania

 

 

Upoważnienie nr ……….

 

Upoważniam Pana/Panią …………………………………………....... do  przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie  obejmujących następujący zakres: dane osobowe uczniów/słuchaczy, rodziców/ opiekunów prawnych, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz dla celów egzaminów.

 

Równocześnie zobowiązuję Pana/Panią ……………………………………… do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

 

Informuję, że udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobie nieuprawnionej podlega karze grzywnej, karze ograniczenia wolności do lat dwóch.

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

Upoważnienie jest ważne od dnia ……………………. do dnia ………………………………

                                         do dnia ……………………. do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

               ……………………                                                                                                      ……...…………………………….

           data i podpis upoważnionego                                                                     data i podpis administratora danych          

 

 

 Załącznik Nr 3

do regulaminu udzielanych upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

 

………………………………                                                                                                                                 Lipno……………………….

Pieczątka szkoły                                                                                                                                            data wydania

 

 

Upoważnienie nr ……….

 

Upoważniam Pana/Panią …………………………………………....... do dostępu do danych osobowych pracowników, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych zgodnie z zakresem Pana/Pani obowiązków i uprawnień. 

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi zapoznał/a się Pan/i podczas korzystania z akt osobowych pracowników.

 

Naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

 

Podstawa prawna: art.52 §1 pkt 1, art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art.37 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) §6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

 

 

Upoważnienie jest ważne od dnia ……………………. do dnia ………………………………

                                         do dnia ……………………. do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                                                           ……...…………………………….

           data i podpis upoważnionego                                                                     data i podpis administratora danych          

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do regulaminu udzielanych upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie

 

WZÓR WNIOSKU

 

 

………………………………                                                                                                                             Lipno……………………….

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                                    data

 

…………………………………….

Stanowisko

 

Wniosek

 

Proszę o udzielenie upoważnienia do dostępu do danych osobowych ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………................... w zakresie dotyczącym przetwarzania danych w celu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi zapoznam się podczas korzystania z  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o udzielenie upoważnienia w okresie …………………….. ,

od dnia ………………….. do dnia ………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                    ……………………………….                   

                  data i podpis wnioskodawcy                                                                       

 

Zarządzenie

Z dnia …………………….

 

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie „Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowy’

 

 

§1

 

W celu ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem dyrektor wprowadza Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych  w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie”

 

§2

 

Regulamin wyznacza zasady dostępu do danych osobowych oraz sposoby ich wykorzystania i zabezpieczenia przez pracowników tutejszego zespołu.

 

§3

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania z treścią regulaminu.

 

§4

 

 Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 01.09.2007r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     …………..…………………………

                                                                                                                                         (podpis dyrektora)

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 9528
31 października 2012 21:08 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:35 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 19:35 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl