Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

 

Zarządzenie Nr …../2009

 

z dnia  01 czerwca 2009r.

 

W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, (Dz. U.   Nr 223, poz. 1458)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 50, poz. 398)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustala się w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

§ 2

Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom i obowiązuje do następnej zmiany.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wicedyrektorowi  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie

§ 4

 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania sprawuje Sekretarz Szkoły.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 1/2009

 

REGULAMIN

WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓWNIEBĘDACYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  W LIPNIE

 

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem wynagradzania, ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

§ 2

 1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z niniejszym Regulaminem
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Pracodawcy – rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
 2. Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy i wymiar czasu pracy.
 3. Rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 4. Najniższym wynagrodzeniu – rozumie się najniższe wynagrodzenie określone w tabeli minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Rozdział 2

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Wynagrodzenie zasadnicze

 § 4

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa się na podstawie się na podstawie działu III Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póżn. zm.) i rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr  223, poz. 1458), który określa zasady wynagradzania za pracę, ochronę wynagradzania oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom nie będącym nauczycielami.

§ 5

 1. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników w kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.
 2. Podstawą ustalania zaszeregowania pracownika są tabele stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania.
 3. Tabela minimalnych i maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.
 2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

§ 7

Dodatek funkcyjny

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z podejmowaniem samodzielnych decyzji oraz wykonywaniem zadań złożonych i odpowiedzialnych.
 2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przepisy dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.
 4. Dodatek funkcyjny przysługuje Sekretarzowi Szkoły i Księgowemu Szkoły w wysokości przyznanej w załączniku Nr 3.

 

 

 

§ 8

Dodatek specjalny

 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.
 2. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych  środków finansowych i przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika lub 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.

§ 9

Nagroda uznaniowa

 1. Dla pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie tworzy się w ramach planowanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.
 2. Fundusz nagród obejmuje 1% planowanej wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie pozostających w dyspozycji Dyrektora Szkoły.
 3. Nagrody uznaniowe wypłacane są w terminie Dnia Edukacji Narodowej (14 październik).
 4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:

(a)   Ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej

(b)   Stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań

(c)    Dyspozycyjność pracownik w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika

(d)   Wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika

(e)   Działania usprawniające na stanowisku pracy

 1. Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w przypadku nałożenia na niego kary porządkowej w okresie 6 m-cy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej.
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie przyznaje nagrody z własnej inicjatywy pracownikom Szkoły.

 

 

§ 10

Wynagrodzenie uzyskane przez  pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, ogłoszone w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

§ 11

 1. Jeżeli wynagrodzenia pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, pracownikowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca, łącznie z wynagrodzeniem.
  1. Wynagrodzenia przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
  2. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wykonywania tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

 

 

§ 12

Dodatek za wieloletnią pracę

 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości określonej w art. 38 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 4. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

a)począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

b)za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 

Rozdział 3

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z PRACĄ.

 

§ 13

Pracownikowi przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

 1. Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art.. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 2. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 237 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń.
 3. Odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa.
 4. Odprawa po śmierci przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie.
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane dalej „wynagrodzeniem rocznym” na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu.

Odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w  § 14 niniejszego Regulaminu.

Nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 15 niniejszego Regulaminu.

§ 14

Odprawa emerytalna lub rentowa

 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określone w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych  przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
 4. wysokość odpraw emerytalnych i rentowych:
 • za 10 lat pracy – 2  m-czne wynagrodzenie
 • za 15 lat pracy – 3  m-czne wynagrodzenie
 • za 20 lat pracy – 6  m-czne wynagrodzenie

 

  

 

§ 15

Nagroda jubileuszowa

 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w następujących wysokościach:
 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
 2. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 3. Wypłata nagrody następuje z Urzędu, tj. bez wniosku pracownika, bezzwłocznie po nabyciu do niej prawa.
 4. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
 5. Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiednio do przepracowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku  racy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

 

 1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
 2. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
 3.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

 

Rozdział 4

SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ I POZOSTOAŁYCH

NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

 

§ 16

 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu od 24 do 30 dnia każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana  jest w terminie od 24 do 30 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka list płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 17

Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2009r.

§ 19

Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

§ 20

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia , bądź na wniosek Dyrektora Szkoły lub strony związkowej.

 

 

  

Załącznik Nr 1

Tabele minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota płacy zasadniczej w złotych

Maksymalna kwota płacy zasadniczej w złotych

I

1100,00

1500,00

II

1120,00

1600,00

III

1140,00

1700,00

IV

1160,00

1800,00

V

1180,00

1900,00

VI

1200,00

2100,00

VII

1220,00

2250,00

VIII

1240,00

2400,00

IX

1260,00

2550,00

X

1280,00

2700,00

XI

1300,00

2800,00

XII

1350,00

2900,00

XIII

1400,00

3000,00

XIV

1450,00

3100,00

XV

1500,00

3250,00

XVI

1550,00

3500,00

XVII

1600,00

3700,00

XVIII

1650,00

3900,00

XIX

1700,00

4100,00

 

Załącznik Nr 2

Tabele dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr … w Lipnie.

 

Stawka dodatku funkcyjnego

% najniższego wynagrodzenia zasadniczego

I

Do 35%

II

Do 50 %

III

Do 65 %

IV

Do 80 %

V

Do 95 %

VI

Do 110 %

VII

Do 125 %

VIII

Do 150 %

IX

Do 175 %

 

 

 

  

Załącznik Nr 3

Wykaz stanowisk w Szkole Podstawowej Nr 3  w Lipnie

 

STANOWISKA POMOCNICZE

 

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje

Wymagany staż pracy

Dodatek funkcyjny

Sekretarz

       XII-XV

średnie

5 lat

I

 

STANOWISKA URZĘDNICZE

 

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje

Wymagany staż pracy

Dodatek funkcyjny

Księgowa

VI-XIII

średnie

5 lat

I

 

 

STANOWISKA OBSŁUGI

 

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje

Wymagany staż pracy

Woźna

II-V

Brak

Brak

Pracownik gospodarczy - palacz

II-V

Brak

Brak

Sprzątaczka

I-IV

Brak

Brak

Intendent

V-VIII

Średnie

3 lata

Kucharz

         VI-IX

Zawodowe

3 lata

Pomoc kuchenna

IV-VI

Brak

Brak

Administrator sieci komputerowej

IX-XI

Średnie

3 lata

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 7096
25 listopada 2013 12:27 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:48 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl