Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Kryteria oceny pracy nauczyciela.

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNIE

 

 

§ 1

Postanowienie ogólne.

 

Ocena dokonywana jest na zasadach określonych w art. 6a Karty Nauczyciela (Dz.U.2006/97/674 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. 2012/1538).

 

§ 2

Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

 

 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.
 2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

a)     nauczyciela,

b)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)     organu prowadzącego szkołę,

d)    rady rodziców.

 1. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z 1991 r.), zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalonych w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mają wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, i wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.
 3. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
 • ocena wyróżniająca,
 • ocena dobra,
 • ocena negatywna.
 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły.
 2. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego, wyrażonej na piśmie przez Samorząd Uczniowski.
 3. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli – opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

 

 1. Ocenę pracy ustala się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego nauczyciela.

 

Do powyższego okresu nie wlicza się okresów usprawiedliwionej

nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

10. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców lub rady szkoły, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 1 miesiąc przed przeprowadzeniem oceny.

11. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem.

12. Dyrektor szkoły przedstawia nauczycielowi ocenę jego pracy sformułowaną w karcie oceny pracy. Kartę oceny pracy włącza się do akt osobowych.

13. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny pracy zgodnie z §4  niniejszego regulaminu.

14. Powyższe przepisy stosuje się również przy ocenie pracy nauczyciela religii. Dodatkowo dyrektor szkoły bierze pod uwagę ocenę merytoryczną ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

 

 

§ 3

Zakres oceny pracy nauczyciela.

 

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

 1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka ,pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
 2. zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
 3. aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
 4. działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
 5. przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

 

§ 4

Odwołanie od oceny.

 

 1. Od ustalonej oceny pracy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jako przewodniczący zespołu,
 • przedstawiciel rady pedagogicznej,
 • przedstawiciel rady rodziców,
 • właściwy doradca metodyczny.
 1. Zespół, o którym mowa w ust. 2, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
 2. Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.

 

 

§ 5

Szczegółowe kryteria

 

Lp.

negatywna

dobra

wyróżniająca

1.

Nauczyciel nie realizuje   podstawy programowej zgodnie  z zalecanymi warunkami jej realizacji

Prawidłowo realizuje podstawę  programową z uwzględnieniem  zalecanych warunków

Dokonuje bieżącej ewaluacji osiągnięć  edukacyjnych uczniów i wprowadza modyfikacje do dydaktycznego planu pracy.

2.

Nie dostosowuje programu nauczania do możliwości edukacyjnych uczniów

Dobiera program nauczania uwzględniając   możliwości sprzętowe i organizacyjne szkoły

Opracowuje własne programy  nauczania lub wprowadza modyfikacje do programów innych autorów uwzględniając wyniki diagnozy możliwości i potrzeb uczniów. Koryguje plany nauczania w oparciu  o wyniki autoewaluacji.

3.

Treści nauczania przyjęte przez nauczyciela nie w pełni są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej. Niedostosowane są do wieku ucznia i jego stopnia rozwoju psychofizycznego.

Treści nauczania są zgodne z  treściami podstawy programowej i służą osiąganiu celów kształcenia zawartych w podstawie.

Treści kształcenia są dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); korelują z   treściami innych edukacji.

4.

Nie opracował przedmiotowego systemu oceniania.

Ocenia uczniów zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. PSO  uwzględnia specyfikę przedmiotu.

Stosuje ocenianie wspierające – wymagania na poszczególne oceny uwzględniają możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5.

Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy, nie osiąga założonych celów zajęć.

Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy, osiąga zaplanowane cele.

Efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod pracy dostosowanych do możliwości percepcyjnych i poznawczych ucznia.

6.

Nie rozpoznaje i nie zna sposobów uczenia się uczniów, ich zdolności, możliwości psychofizycznych, potrzeb i sytuacji społecznej.

Zna potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów. Wiedzę pozyskuje metodą obserwacji i poprzez analizę prac uczniowskich oraz z dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej

Rozpoznaje szczególne zdolności uczniów oraz dysfunkcje poprzez prowadzenie pogłębionych analiz i diagnoz. Korzysta z pomocy specjalistów do analizy wyników diagnoz.

7.

Nie uwzględnia w swojej pracy zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Realizuje zalecenia zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami objętymi opieką tego zespołu.

Dostosowuje formy, metody, wymagania edukacyjne  do możliwości uczniów – indywidualizuje pracę z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Dokumentuje sposoby dostosowania wymagań.

8.

Nie bierze udziału w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie zapoznaje się z IPET-ami.

Bierze udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizuje zalecenia zespołu.

Systematycznie ocenia efektywność udzielanej pomocy pp na swoich zajęciach. Formułuje wnioski i oceny na potrzeby zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Analizuje i przedstawia postępy ucznia  w obszarach wymagających doskonalenia.

9.

Nie stosuje indywidualizacji nauczania.

Indywidualizuje proces nauczania i wymagania względem uczniów.

 

 

Osiąga sukcesy w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych, rozwija zainteresowania i zdolności uczniów. Jego uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich możliwości.

10.

Ocenianie jest niesystematyczne. Stosuje najczęściej jedną z form oceniania. Skala ocen jest zawężona.

Poprawnie stosuje przepisy o ocenianiu w zakresie form sprawdzania, skali ocen, ilości ocen. Ocenianie ma charakter oceniania sumującego i różnicującego.

Ocenianie ucznia ma charakter wspierający. Oceny dostarczają pełnej informacji uczniowi i rodzicom o stopniu opanowania wiedzy lub umiejętności, a także o brakach.

11.

Nie uzasadnia ocen. Ocena nie motywuje ucznia do wysiłku, stanowi jedynie wartość matematyczną wg skali ocen. Celem oceniania jest tylko wystawienie ocen.

Uzasadnia wartość oceny wykorzystując porównania ilościowe z wymaganiami na poszczególne stopnie. Stwarza uczniom możliwość poprawienia ocen. Ocena pełni funkcję informującą.

Uzasadnia każdą ocenę ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy i jak pracować nad poprawą. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Ocena pełni funkcję motywującą ucznia.

12.

Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy; nie osiąga zamierzonych celów lekcji. Proces dydaktyczny ma charakter improwizacji.

Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy, osiąga zaplanowane cele.

Wykazuje się postawą innowacyjną: asymiluje dobre nowości edukacyjne, poszukuje nowych form i metod.

13.

Nie umie stosować narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów ani interpretować uzyskanych przy ich pomocy wyników.

Umie stosować narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów oraz interpretować uzyskane przy ich pomocy wyniki.

Umie wytwarzać narzędzia diagnozy odpowiednie do zakładanych celów oraz wykorzystywać uzyskane wyniki do podnoszenia jakości pracy.

14.

Realizuje zajęcia z art. 42 niesystematycznie, Uczniowie unikają zajęć. Brak efektów.

 

Realizuje zajęcia pozalekcyjne w ramach art. 42 KN adekwatne do potrzeb uczniów.

Realizacja zajęć w ramach art. 42 sprzyja rozwojowi uczniów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. W ramach zajęć prowadzi zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

15.

Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie dba o warsztat pracy.

Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne, dba o warsztat pracy.

Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie; wzbogaca swój warsztat pracy.

16.

Uczniowie osiągnęli słabe wyniki nauczania w zakresie umiejętności kształconych przez nauczyciela.

Wyniki egzaminów zewnętrznych  z zakresu kształconych i sprawdzanych umiejętności przedmiotowych mieszczą się w staninach środkowych.

Uczniowie uzyskują wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych. Nauczyciel dokonuje ewaluacji osiągnięć uczniów z przedmiotu z wykorzystaniem technik badań edukacyjnych.

17.

Nie uczestniczy w pracach zespołów nauczycielskich.

Jest członkiem zespołu zadaniowego, problemowego, przedmiotowego. Realizuje zadania wskazane przez przewodniczących.

Aktywnie pracuje w zespołach nauczycielskich. Pełni funkcje przewodniczącego zespołu. Jest inicjatorem wielu działań zespołowych na rzecz rozwoju ucznia i szkoły.

18.

Niedbale wykonuje obowiązki nauczyciela, wychowawcy, opiekuna. Nie rozumie swoich obowiązków.

Starannie i dokładnie wykonuje obowiązki nauczyciela, wychowawcy, opiekuna i potrafi je udokumentować.

Interesująco organizuje uczniom czas wolny, poświęca uczniom dodatkowy czas.

19.

Nie podejmuje zadań indywidualnie ani w grupie, nie analizuje wyników swojej pracy.

Analizuje efekty swojej pracy i dzieli się z innymi swoimi przemyśleniami.

Upowszechnia swoje sukcesy  w środowisku szkolnym, jest opiekunem stażu.

20.

Ma problemy z organizacją zajęć oraz z dyscypliną na lekcji.

Prawidłowo organizuje pracę uczniów na zajęciach i dba o zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na lekcjach.

Potrafi zaproponować uczniom ciekawe formy zajęć, tworzy przyjazny klimat uczenia się. Nie ma problemów z utrzymaniem dyscypliny na lekcji.

21.

Zaniedbuje lub lekceważy przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy.

Zna, stosuje i przestrzega przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy w szkole oraz potrafi przewidywać niebezpieczeństwa i eliminować je, szczególnie w sytuacjach pozaszkolnych.

Dodatkowo stosuje w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej programy profilaktyczne.

22.

Nie jest zainteresowany pobudzaniem inicjatywy uczniów.

Potrafi pobudzać inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań i rozwiązywanie problemów samodzielnie lub zespołowo.

Potrafi pobudzić inicjatywę uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkolnym i pozaszkolnym oraz sprawuje opiekę nad tymi inicjatywami.

23.

Nie interesuje się udziałem swoich uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.

Zachęca uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.

Aktywnie przygotowuje swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach. Jest organizatorem konkursów.

24.

Nie reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu.

Reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu i szuka ich rozwiązania.

Dostrzega, reaguje                        i rozwiązuje (sam lub we współpracy z różnymi instytucjami) problemy ucznia związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców.

25.

Uchyla się od działań pozalekcyjnych.

Podejmuje działania pozalekcyjne lub pozaszkolne wskazane w planie pracy szkoły (koncepcji).

Aktywnie podejmuje działania wynikające z koncepcji pracy szkoły oraz poświęca uczniom i szkole swój wolny czas.

26.

Nie realizuje przydzielonych zadań wynikających z potrzeb szkoły.

Wykonuje przydzielone czynności dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły.

Inicjuje i aktywnie wykonuje dodatkowe zadania i sprawuje opiekę nad różnymi projektami wynikającymi z potrzeb szkoły.

27.

Nie przestrzega zgodności swych działań z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami.

Przestrzega zgodności swych działań z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami.

Uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów regulujących pracę szkoły.

28.

Ma problemy z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

Prawidłowo, terminowo i bez zastrzeżeń prowadzi dokumentację szkolną.

Prowadzi dodatkową dokumentację, związaną np.  z pracą z uczniem trudnym lub zdolnym (karty obserwacji).

29.

Nie przestrzega dyscypliny pracy, nie respektuje zarządzeń i zaleceń przełożonych ani przepisów prawa.

Przestrzega dyscypliny pracy, respektuje zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy prawa.

Przykładnie przestrzega dyscypliny pracy, prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność.

30.

Prezentuje niski poziom kultury oraz zachowanie sprzeczne z zasadami etyki.

Jego postawa etyczno-zawodowa i kultura współżycia społecznego nie budzą zastrzeżeń.

Wykazuje wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny. Potrafi zapobiegać konfliktom i łagodzić je. Jest autorytetem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

31.

Nie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, uchyla się od pomocy innym nauczycielom.

Dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem zawodowym, chętnie udziela pomocy innym nauczycielom.

Upowszechnia swoje osiągnięcia i publikacje, prowadzi otwarte zajęcia dla nauczycieli , jest opiekunem stażysty lub kontraktowego.

32.

Uchyla się od uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego na terenie szkoły (zespoły samokształceniowe, rady szkoleniowe, spotkania z metodykiem).

 

Aktywnie uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, pełni funkcję przewodniczącego zespołu samokształceniowego lub wykorzystuje w swojej pracy pedagogicznej inne posiadane uprawnienia i kwalifikacje.

 

33.

Nie potrafi lub nie przejawia zainteresowania organizacją zespołu klasowego.

 

Umiejętnie i samodzielnie organizuje pracę w powierzonym zespole oraz systematycznie sprawuje opiekę.

 

Stosuje innowacyjne formy integracji, mobilizująco wpływa na innych nauczycieli.

 

34.

Nie zna i nie przejawia zainteresowania środowiskiem wychowawczym ucznia

Zna środowisko wychowawcze ucznia, wykorzystuje to w pracy wychowawczej.

 

Włącza rodziców w organizacyjne sprawy klasy i szkoły.

 

35.

Nie utrzymuje i uchyla się od kontaktów z rodzicami.

 

Utrzymuje na bieżąco kontakty z rodzicami

Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców. Umiejętnie zachęca rodziców do współpracy na rzecz pomocy dziecku. Włączył rodziców w proces edukacyjny.

 

36.

Nie wywiązuje się z zadań ustalonych w planie pracy szkoły, apeli i uroczystości szkolnych.

 

Realizuje zadania wynikające z planu pracy szkoły, planu apeli i uroczystości szkolnych.

 

Szczególnie twórczo realizuje zadania z planu pracy szkoły, planu apeli i uroczystości szkolnych oraz mobilizująco wpływa na pozostałych nauczycieli.

 

37.

Wykazuje brak dyscypliny w zakresie pełnienia dyżurów.

 

Czynnie i z zaangażowaniem sprawuje opiekę w czasie różnych zajęć.

 

Uczestniczy w analizowaniu, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów w szkole,

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 10551
25 listopada 2013 16:32 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:49 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl