Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej.

Procedury wydawania świadectw szkolnych , legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej

 Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami).

3.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2000 r. Nr 86, poz. 960, z późniejszymi zmianami).

4.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami).

 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.Szkoła zakupuje druki świadectw (gilosz) szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, druki legitymacji szkolnych, karty rowerowej.

2.Szkoła prowadzi rejestr wydanych świadectw, legitymacji, kart rowerowych.

3.Świadectwa szkolne, legitymacje szkolne oraz karty rowerowe wydaje Dyrektor szkoły nieodpłatnie.

 

II. PROCEDURY WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 1.Świadectwa szkolne wypisuje się do druków ścisłego zarachowania.

2.Szkoła prowadzi imienny rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, wpisując imię i nazwisko, ucznia klasę, datę ukończenia szkoły, podpis ucznia.

3.Świadectwa szkolne promocyjne wydaje sekretariat szkoły do wypełnienia wychowawcom za potwierdzeniem.

4.Świadectwa do wypisania sekretariat wydaje wychowawcom po dniu rady klasyfikacyjnej.

5.Nauczyciele wychowawcy w terminie 3 dni składają wypisane i scollowane świadectwa do sekretariatu.

6.Świadectwa szkolne opatruje się okrągłą pieczęcią urzędową oraz imienną pieczęcią Dyrektora szkoły.

7.Opieczętowane świadectwa składa się do podpisu Dyrektorowi szkoły w terminie dwóch dni.

8.Opieczętowane i podpisane świadectwa wychowawcy klas odbierają z sekretariatu w dniu zakończenia roku szkolnego.  

 

III. PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 1.Uczeń nowo przyjęty do szkoły otrzymuje legitymacje szkolną.

2.W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie zdjęcie opisane danymi ucznia/uczennicy:

    -imię i nazwisko

   -data urodzenia

   -adres zamieszkania.

3.Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.

4.Wychowawcy klas są zobowiązani w terminie do 15 września każdego roku zebrać legitymacje od wszystkich uczniów z klasy i złożyć w sekretariacie szkoły.

5.Ważne legitymacje (po ich uprzednim podbiciu w sekretariacie szkoły)odbiera wychowawca klasy.

6.Szkoła prowadzi rejestr wydanych legitymacji.

7.Rejestr jest prowadzony:

    -imię i nazwisko ucznia/uczennicy

    -numer kolejny legitymacji szkolnej

    -rok wydania

8.Sekretarz szkoły przydziela kolejny numer legitymacji szkolnej łamane przez cały rok dla ucznia szkoły podstawowej.

 

IV. PROCEDURY WYDAWANIA KARTY ROWEROWEJ

 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wiek 10 lat.

2.Sprawdzenie kwalifikacji osoby ubiegającej o kartę rowerową dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

3.W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej służą Arkusz zaliczeń i Zaświadczeń.

4.W celu uzyskania Karty rowerowej nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, po zaliczeniu przez ucznia sprawdzaniu kwalifikacyjnego, składa u nauczyciela:

    a)Arkusz zaliczeń

    b)Zaświadczenie

    c)Zdjęcie z opisanymi danymi ucznia/uczennicy:

            -imię i nazwisko

            -data urodzenia

             -adres zamieszkania.

5.Szkoła wydaję kartę rowerową opieczętowaną w miejscu określającym uprawnienia do rodzaju pojazdów, na które karta jest ważna, podpisaną przez Dyrektora szkoły.

6.Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

7.Rejestr jest prowadzony w postaci tabeli zawierające rubryki:

    -imię i nazwisko ucznia/uczennicy

    -numer seryjny druku karty

    -numer kolejny karty

    -data wydania.

8.Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły przydziela kolejny numer karty/przez rok wydania.

 

 Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 6790
31 października 2012 21:07 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:40 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:51 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl