Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin dyżurów nauczycieli.

Regulamin dyżurów nauczycieli

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r.) zarządza się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich .

 1. Postanowienia ogólne


  1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.  
  2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.  
  3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie wicedyrektora.  
  4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
  5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z  wyjątkiem:

a)      bibliotekarzy, pedagoga, nauczyciela świetlicy, nauczyciela oddziału przedszkolnego,

 1.  
  1. Miejscem dyżuru są:  korytarze,  sanitariaty , szatnie, klatki schodowe oraz  w miesiącach letnich i wiosennych ( w pogodne dni) -  boisko szkolne.
  2. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
  3. Dyżur  rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz.  7.45, a kończy po zakończeniu nauki.
  4. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 1. Obowiązki nauczyciela dyżurującego


  1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
  2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi.
  3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:

a)    zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,

w sanitariatach oraz w zakamarkach,

b)  nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, dom), 

c)  eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,

d)  eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,

e)  zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela,

 f)  kontroluje zachowania się młodzieży w sanitariatach,

g) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.

 1.  
  1. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach ( uszkodzone punkty  świetlne, urządzenia co, itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.
  2. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

a)            udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

b)          wezwania odpowiednich służb medycznych,

c)       powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, d)          zabezpieczenia miejsca wypadku,

 e)          odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.

             6.  Informuje  wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

 

       7.Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.          

       8. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.

9. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora.

 

10. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w sposób zorganizowany.
 III.      Postanowienia końcowe.

 
 1.   Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.   

      

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe

 

 3.    Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.                                                                 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4698
02 czerwca 2011 20:41 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:29 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:43 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl