Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły.

Regulamin w sprawie wyboru członków Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora szkoły, wskazanych przez Radę pedagogiczną SP nr 3 w Lipnie

 

  1. Członkowie Rady wybierają spośród trzech członków Komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  2. Członków Komisji Konkursowej wybiera Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, spośród pięciu wcześniej zgłoszonych kandydatów.
  3. Za głosy ważne uznaje się pozostawione na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły dwa lub, co najmniej  jedno nazwisko kandydata na członka Komisji Konkursowej.
  4. Za głosy nieważne uznaje się głosy:

- oddane na kartkach do głosowania nieopieczętowanych pieczęcią szkoły,

-na których nie skreślono żadnego z kandydatów,

-na których skreślono wszystkich kandydatów,

-na których pozostawiono nie skreślonych więcej niż dwóch kandydatów,

5. Osoby biorące udział w głosowaniu wrzucają kartkę do głosowania z oddanym przez siebie głosem do zapieczętowanej urny, nad którą pieczę sprawuje Komisja Skrutacyjna.

6. Po zakończeniu głosowania Komisja udaje się do odrębnego pomieszczenia, otwiera urnę, oblicza oddane głosy i ustala wyniki głosowania.

7.Członkami Komisji Konkursowej zostaje dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

8. Komisja sporządza protokół głosowania, który winien zawierać:

  1. nagłówek (określenie przedmiotu głosowania, określenie podanie daty i godziny głosowania),
  2. skład Komisji Skrutacyjnej sporządzającej protokół,
  3. określenie rodzaju głosowania,
  4. nazwisko i imiona  kandydatów,
  5. podanie liczby:

a)oddanych głosów ogółem,

b)głosów nieważnych,

c)głosów ważnych ogółem,

d)głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

6. Podanie imienia i nazwiska dwóch kandydatów wybranych na członków Komisji Konkursowej.

     9. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

   10. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół na Sali obrad.

   11. W razie uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów, uniemożliwiającej                          dokonanie wyboru zarządza się powtórne głosowanie między tymi kandydatami.

   12. W przypadku braku skutecznego głosowania nad wyborem członka Komisji Konkursowej w wyżej określonym trybie głosowania przełożone zostaje na inny termin.

 

Regulamin obowiązuje od 01. 09. 2007r.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 14577
25 listopada 2013 12:29 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:54 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl