Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz instrukcja dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej.

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA

 

KOPERNIKA  W LIPNIE 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001  r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31  grudnia 2002 r. w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (z późniejszymi zmianami)  (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).  

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie   Prezesa   Rady   Ministrów   z   dnia   26   marca   1999   r.   w   sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa    osób    przebywających    w    górach,    pływających,    kąpiących    się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).  

7. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (z późniejszymi zmianami)  (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i  młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (z późniejszymi zmianami)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).  

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).  
 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).  

13.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne

 1.       Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2.    Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny

       mieć na celu w szczególności :

 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

 historii,

 1. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 

 kulturowego,

 1. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 2. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 3. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 4. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 5. przeciwdziałanie patologii społecznej.
 6.  Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych   lub pozaszkolnych.

4. .   Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:

 1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, i ujęte w programie nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,( w tym zawody sportowe)

 1. wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie 

uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

 1. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,
 2. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne
 3. wycieczki lub imprezy integracyjne – przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas w celu integracji grupy klasowej

5.   Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz,

      w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

6.   Wycieczki i imprezy powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, 

       wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

7.  W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy. Inne formy

      odbywają się przy udziale co najmniej 75% uczniów danej klasy.

8.   Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.

9.   W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie:

      a.   w stosunku, do których są przeciwwskazania lekarskie

      b.   zostali zawieszeni w prawach ucznia

10.   Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

11. Dla uczniów klas I-III powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno-turystycznego.

Dla klas IV-VI wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze na terenie województwa, regionu i kraju.

12. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 

Rozdział II

 

Organizacja wycieczek

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki lub imprezy
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 3. Kierownikiem może być:

   - pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych

      form krajoznawstwa i turystyki

   lub

   - inna pełnoletnia osoba, która:

     a. ukończyła kurs wycieczek

     b. jest instruktorem harcerskim

     c. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora 

         turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

 1. Opiekunem wycieczki /imprezy może być pracownik pedagogiczny szkoły lub, za zgodą dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
 2. Kierownik wycieczki najpóźniej na 7 dni przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 4. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  1. kartę wycieczki z jej harmonogramem,
  2. listę uczestników,
  3. pisemne  zgody rodziców,
  4. regulamin wycieczki
  5. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki) – w razie potrzeby,
 5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

10.  Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

11.  Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

12.  Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

      Zawiadomienie zawiera w szczególności;

      - nazwę kraju,

      - czas pobytu,

      - program pobytu,

      - imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

      - listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,

       - obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne.

13. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy     

 

 

 Rozdział III

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

- jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych

- jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach

- jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest  

  siedzibą szkoły

- jeden opiekun na 15 uczniów przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miej-

  scowość, która jest siedzibą szkoły

- jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie

- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich

- jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych

 1. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie (do wysokości 600 m n. p. m. np.: Góry Świętokrzyskie), mogą być organizowana dla uczestników od lat 12, przy uwzględnieniu 3 – 5 godzin dziennego marszu.

     Wycieczki górskie (o wysokości powyżej 600 m n. p. m. np. Beskidy, Sudety) mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę turystyczną /np. uczestnik innych wycieczek lub rajdów/.

    Wycieczki wysokogórskie (o wysokości powyżej 1000 m n. p. m. np. Tatry, Karkonosze, Beskid Wysoki) mogą być organizowane dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat i posiadają odpowiednią zaprawę turystyczną.

 1. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 20  km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5m. Oznaczenie: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym. 
 2. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.  
 1. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 2. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 3. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

10.  Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

11.  Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

12.  Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

14. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie

       wycieczki miejscu, z którego dzieci wracają do domów pod opieką dorosłych.

15. W trakcie przejazdów kolejowych grupa wycieczkowa powinna zająć miejsca w jednym

       wagonie kolejowym. Niedopuszczalne jest wcześniejsze wskakiwanie uczestników

       wycieczki do jadącego pociągu w celu zajęcia miejsc siedzących.

16.  Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna

       lub rodzica ucznia.

17. W przypadku niesubordynacji uczestników wycieczki kierownik może ją przerwać bez

      względu na poniesione przez młodzież koszty.

18. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.

 

 

Rozdział IV

 

Obowiązki kierownika wycieczki.

 

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
 3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników i pisemne potwierdzenie
 4. Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki oraz sprawowania nadzoru
  w tym zakresie.
 5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
 8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

10.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

11.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna.

 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie zadań zleconych przez kierownika.

 

 

 Rozdział VI

 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

 

 1. Uczniowie wykonują polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.
 2. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodzica na udział w wycieczce.
 3. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 4. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 6. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 5. zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
 7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika, wycieczki.

10.  Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.  W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

12.  W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

13.  W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.

14.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

15.  Zabrania się opuszczać miejsce zakwaterowania bez zezwolenia.

16.  Zabrania się zażywać leków bez wiedzy opiekunów, lekarzy.

17.  Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

 

 

 Rozdział VII

Finansowanie wycieczek 

2.  Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3. Rodzice uczniów  niepełnosprawnych biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali na 1 tydzień przed wycieczką , zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.  

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
  z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczniowie wycieczki i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 4.  Na klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać zgodę dyrektora lub wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.( Nie dotyczy zawodów sportowych)
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 Lipno, dnia 01.09.2007r.

 

 

Załączniki do Regulaminu wycieczek

 

Załącznik 1 – karta wycieczki z harmonogramem,

Załącznik 2 – wzór listy uczestników wycieczki,

Załącznik 3 – wzór regulaminu wycieczki

Załącznik 4 - wzór potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczki i jej programem,

Załącznik 5 - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w  wycieczce,

Załącznik 6 – wzór rozliczenia wycieczki

Załącznik 7 – lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1  

do Regulaminu wycieczek

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem

                                              

                        

 Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                               

 Trasa wycieczki (imprezy) .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                       

Termin ............................... ilość dni................... klasa/grupa ....................................................

                                                                        

 Liczba uczestników ................................

                                                                       

 Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................

                                                                       

 Liczba opiekunów: ..................................

                                                                       

 Środek lokomocji ........................................................................................................................

                                                 

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki.............................................................................

 

                    

 

OŚWIADCZENIE

                                                                       

 Zobowiązuję  się   do   przestrzegania   przepisów   dotyczących  zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.      

             

 

                                                         

 

 Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                           Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

1........................................................................                         ...................................................

2.......................................................................                                              /podpis/

3.......................................................................

4.......................................................................             

       

 

 

 

 

 HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

               

Data i godz. wyjazdu

Ilość km.

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego

i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

  Adnotacje organu prowadzącego                                        

lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                Zatwierdzam                                                                                                        

 

   ..........................................

                                                                                 /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 do Regulaminu wycieczek

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej……………………………………………………………

 

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres

Nr telefonu rodz.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

                                                                                             ..............................................

 

                                                                                              /podpis kierownika wyciecz

 

 

 

Załącznik 5

 do Regulaminu wycieczek

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

 

..................................................

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

 

..............................................................................................................................

  /adres/

...............................................

 /telefon/

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................

w wycieczce do ..................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach.....................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę

pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje

dziecko.

 

 

 

 

..................................................                                                              .........................................................

                  (data)                                                                                         (czytelny podpis rodziców / opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6

do Regulaminu wycieczek

 

ROZLICZENIE / WSTĘPNY KOSZTORYS WYCIECZKI / IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) szkolna do …………………………………………………………

zorganizowana w dniu....…………...................…przez……………….............................

I. Dochody

1.   Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł

2.    Inne wpłaty…………………………………………………………………………….

      Razem dochody: ………………………………

II. Wydatki

1.   Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….

2.   Koszt noclegu:…………………………………………………………………………

3.   Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….

4.   Bilety wstępu:            do teatru:…………………………….

                                         do kina:………………………………

                                         do muzeum:………………………….

                                         inne:………………………………….

5.    Inne wydatki (jakie):……………………………..........................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

      Razem wydatki:……………………………………….

Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………

Pozostała kwota w wysokości ……………………zł

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

 

 

Uczestnicy wycieczki    (np. samorząd klasowy)                                                               Kierownik wycieczki

1. ……………………………………..                     

2. ………………………………………                                                                                           ..................................

3………………………………………..                                                                                                    /podpis/

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.)......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Rozliczenie przyjął:

 

……………………………………..

(data i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

Załącznik 3

do Regulaminu wycieczek

 

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 •  
  1. Dostarczenie pisemnego oświadczenia rodziców organizatorowi wycieczki w określonym terminie.
  2. Ubrania się w odzież zapewniająca wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez nauczyciela /bilet, aktualna legitymacja szkolna itp.,/
  3. Punktualne stawienie się na miejscu zbiórki
  4. Przestrzegania postanowień statutu szkoły, obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej
  5. Respektowania poleceń nauczyciela prowadzącego wycieczkę
  6. Niezwłocznego informowania nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu

     Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1.  Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2.  Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub           przewodników.

3.  Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

4.  Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5.  Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

6.  Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

7.  Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

8.  W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

9.  Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 

                                             Uczestnik ma prawo;

 • uczestniczyć w wycieczce szkolnej
 • korzystać z programu wycieczki

 

                                       Uczestnikowi zabrania się;

 • samowolnego oddalania się od grupy,
 • palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków,
 • utrudniania prowadzenia wycieczki / spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji /,
 • utrudniania współuczestnikom korzystania z programu wycieczki,
 • samowolnego oddalania się od grupy,

 

 

 

Załącznik 4 

do regulaminu wycieczek

 

 

 

ZAPOZNAŁEM/- AM SIĘ Z REGULAMINEM WYCIECZKI I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ

 

DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU NA WYCIECZCE

 

DO..........................................................................................

 

 

Lp

 

 

   Nazwisko i imię uczestnika wycieczki

 

 Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 5237
31 października 2012 20:58 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:44 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 19:42 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl