Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.

INSTRUKCJA

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI

SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNIE.

§ 1

Cel  i podstawy prawne inwentaryzacji

1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów wynika z art. 4 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Niniejsza instrukcja określa sposób przeprowadzania inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie.

2. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie:

- Doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych;

- Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone mienie;

- Dokonanie oceny gospodarczej, przydatności składników majątku;

- Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątkowymi jednostki.

3. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 3w Lipnie odpowiedzialny jest Dyrektor placówki.

4. Użyte w instrukcji zwroty oznaczają:

- SP nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

- Instrukcja – Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników

majątkowych obowiązująca w SP nr 3

§ 2

Przedmiot i metody inwentaryzacji

1. Przedmiotem inwentaryzacji (zgodnie z art. 26 Ustawy o rachunkowości) są aktywa pieniężne, rzeczowe składniki aktywów obrotowych oraz środki trwałe znajdujące się w :

- budynku SP nr 3 w Lipnie

- budynki gospodarcze

2. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów SP nr 3 ustala się w drodze:

- Spisu z natury;

- Uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald na dzień inwentaryzacji;

- Weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez

porównanie ich z odpowiednimi dokumentami.

3. Spisem z natury ustala się stan następujących aktywów:

- środków trwałych, pozostałych środków trwałych, 

- księgozbiorów bibliotecznych,

- środków pieniężnych .

4. W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald ustala się stan następujących aktywów i pasywów:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych, pożyczek mieszkaniowych,

- pozostałych rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.

5. Inwentaryzacją w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego obejmuje się:

- wartości niematerialne i prawne,

- księgozbiory biblioteczne – na koniec każdego roku w latach nie objętych spisem z natury,

- rozrachunków z ZUS, Urzędem Skarbowym,

- inne składniki, jeżeli przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie salda z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.

§ 3

Rodzaje i terminy inwentaryzacji

1. Ustala się następujące rodzaje inwentaryzacji:

- Pełna inwentaryzacja okresowa – polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego na dzień inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów;

- Wyrywkowa inwentaryzacja okresowa – polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego części składników aktywów i pasywów objętych spisem.

2. Oprócz sytuacji wymienionych w punkcie 1 inwentaryzację składników majątkowych przeprowadza się w następujących przypadkach:

- na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

- na dzień dokonania zmian organizacyjnych,

- na dzień, w którym wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników majątkowych (np. pożar, włamanie).

3. Inwentaryzację, o której mowa w niniejszej instrukcji, sporządza się w następujących terminach:

a)w drodze spisu z natury:

na ostatni dzień roku obrotowego:

- środki  na rachunkach bankowych

- zobowiązania publicznoprawne

- należności publicznoprawne

ostatni kwartał roku obrotowego do 15 pierwszego m-ca roku następnego co 4 lata

- środki trwałe

- wartości niematerialne i prawne

 

§ 4

Zadania poszczególnych osób

w przygotowaniu i przeprowadzeniu inwentaryzacji

1.Dyrektor jednostki – zgodnie z art. 4 ust.5 UOR, ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury. Do jego zadań należy przede wszystkim podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach związanych z inwentaryzacją, m.in.:

- zarządza o przeprowadzeniu i terminach inwentaryzacji

- powołuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ( stosownie do załącznika nr 1)

- podejmuje decyzje o zatwierdzeniu wyników i rozliczeniu inwentaryzacji lub też o jej unieważnieniu, w tym także protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej

2. Księgowy- jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozliczenie inwentaryzacji i wprowadzenie wyników do ksiąg rachunkowych jednostki. Do jego zadań należy m.in.:

- uzgodnienie stanów ilościowych wykazanych w księgowości oraz w polach spisowych, a także wartości składników

- porównanie stanów wynikających z inwentaryzacji ze stanami wynikającymi z ewidencji księgowej

- rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych jednostki zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora jednostki protokołem .

3.Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej – ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem jednostki za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wyjaśnienie wyników.

Do jego szczegółowych zadań należą:

- zaproponowanie dyrektorowi  jednostki zespołów spisowych ( załącznik nr 2 ),

- przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,

- zapoznanie osób biorących udział w spisie z instrukcją inwentaryzacyjną,

- kontrola poprawności sporządzonych dokumentów inwentaryzacyjnych,

- przygotowanie sprawozdania na temat przebiegu i rozliczenia prac inwentaryzacyjnych,

4.Komisja Inwentaryzacyjna jest odpowiedzialna za prace przydzielone przez Przewodniczącego. Do prac tych należą:

- opracowanie harmonogramu inwentaryzacji

- organizacja spisu z natury

- wycena stwierdzonych nadwyżek inwentaryzacyjnych

- ustalenie stopnia utraty przydatności przez niektóre składniki majątkowe

5.Zespoly spisowe – odpowiedzialne są za faktyczne przeprowadzenie spisu z natury

6.Osoby materialnie odpowiedzialne i użytkownicy inwentaryzowanych składników- są

odpowiedzialne za powierzone składniki majątkowe, a także za należyte przygotowanie pól spisowych do spisu.

Do ich szczegółowych obowiązków należy:

- uczestniczenie w spisie

- udzielenie niezbędnych informacji zespołom spisowym

- złożenie wyjaśnienia dotyczącego stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych, a także zaproponowanie sposobu ich rozliczenia.

 

§ 5

Przygotowanie osób i dokumentacji do inwentaryzacji

1. Przeprowadzenie szkolenia przez  dyrektora  i przewodniczącego komisji dla

osób biorących udział w spisie, zapoznanie ich z instrukcją inwentaryzacyjną oraz sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji.

2. Osoby materialnie odpowiedzialne i użytkownicy inwentaryzowanych składników są odpowiedzialni za przygotowanie tych składników do właściwego i rzetelnego dokonania spisu przez zespoły spisowe. Ponadto osoby te są zobowiązane do udzielania niezbędnych informacji zespołom spisowym, kontrolerom spisowym, a także złożenia wyjaśnień dotyczących stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych i zaproponowanie sposobu ich rozliczenia.

3. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przygotowuje dla każdego zespołu spisowego arkusze spisu z natury, które są oznaczone pieczęcią firmową i kolejno numerowane. Zawierają one oznaczenie pola spisowego, rodzaj spisu (roczny, zdawczoodbiorczy), imiona i nazwiska osób biorących udział w spisie, a także termin spisu.

§ 6

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury

1. Spis z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i wpisaniu do arkusza spisu z natury. Tą rzeczywistą ilość ustala zespół spisowy w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej (lub przez nią upoważnionej) poprzez przeliczenie, zważenie lub zmierzenie.

2. Wpisane – bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składnika majątku – do arkuszy spisowych stany inwentaryzowanych składników majątku, powinny odzwierciedlać stan faktyczny i być potwierdzone podpisami na arkuszach spisowych przez osoby uczestniczące w inwentaryzacji (Zespół spisowy oraz osoba odpowiedzialna materialnie).

Sporządzony w ten sposób spis z natury stanowi podstawę porównania wynikającego z niego stanu składników majątku objętych inwentaryzacją, z ich stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.

3. Należy pamiętać, że na arkuszach spisu nie można pozostawiać nie wypełnionych wierszy, a ewentualne poprawki mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości tzn. przez skreślenie błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty jej dokonania.

4. Na odrębnych arkuszach spisowych wyodrębnia się składniki majątku zepsute, uszkodzone, niepełnowartościowe. Każda strona spisu z natury powinna być akceptowana podpisami członków komisji i osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

5. Oryginały arkuszy spisowych pozostają w placówce.

 

§ 7

Procedury końcowe inwentaryzacji

1. Po zakończeniu spisu zespół spisowy składa Przewodniczącemu Komisji

Inwentaryzacyjnej sprawozdanie zawierające rozliczenie z przydzielonych arkuszy spisu z natury oraz informację o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku.

2. Wszystkie arkusze spisowe Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej składa pracownikowi księgowości celem wyceny rzeczowych składników majątkowych.

3. Po dokonaniu wyceny składników majątku  Księgowy ustala ewentualne różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu faktycznego podanego na arkuszach spisów z natury ze stanem wynikającym z ewidencji ilościowo-wartościowej. O powstałych różnicach Księgowy powiadamia Komisję Inwentaryzacyjną, a ta osobę materialnie odpowiedzialną.

4. Protokół końcowy po zakończeniu inwentaryzacji sporządzany jest przez pracownika przewodniczącego komisji.

5. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na którego przypadał termin inwentaryzacji. (art.27 ust. 2. Ustawy o rachunkowości).

6. W przypadku wystąpienia składników majątkowych nie posiadających wartości użytkowej, które zostały wyodrębnione na oddzielnych arkuszach (zgodnie z § 6 p.4),

Dyrektor powołuje komisję, która sporządza – po dokonaniu oceny przydatności –protokół zniszczenia/zużycia. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do zmian

wartości majątku w księgach inwentarzowych i rachunkowych (załącznik nr 3).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Dokumenty inwentaryzacyjne winny być przechowywane przez okres 5 lat w siedzibie SP 3 w oryginalnej postaci i porządku dostosowanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Niniejsza instrukcja ma zastosowanie dla inwentaryzacji przeprowadzanej począwszy od 01.2010 roku.

 

Sporządził Zatwierdził

mgr Jacek Góźdź

Do wiadomości :

- sekretarz szkoły

- główny księgowy

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 23515
31 października 2012 21:13 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
31 października 2012 21:12 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 20:47 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl