Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin stołówki szkolnej.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 3  im. Mikołaja Kopernika w Lipnie.

 

 

 1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS oraz Rada Rodziców.
 3. Zgodnie z uchwałą  wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi.

 

 1. II.               ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1   Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego     obiadu.

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.
 2. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 1. III.           OPŁATY:

 

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta    Szkoły Podstawowej nr 3 im.  do10-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Stołówka  nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 4. Wpłaty u intendenta Szkoły Podstawowej nr 3 potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 5.  Intendent Szkoły Podstawowej nr 3 posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy lub dowodu wpłaty.
 6. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

 

 1. IV.            ZWROTY ZA OBIADY:

 

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona  u intendenta osobiści lub, telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

 

 1. V.                WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

 1. Posiłki wydawane są od godz.11:00 do godz. 12:45
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez  szefową kuchni oraz intendenta.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

 1. VI.            ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
 4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

 

 1. VII.        O WSZYSTKICH    SPRAWACH     ZWIĄZANYCH

          Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNIE.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2007 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 5475
02 czerwca 2011 20:48 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:57 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl