Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin pracowni informatycznej.

 1. Uczniowie mogą wchodzić do pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
 3. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu, i spokoju na stanowiskach.
 4. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia i innych przedmiotów zagrażających wyposażeniu pracowni, a także bezpieczeństwu uczestników zajęć.
 5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni. To on przydziela, każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów.
 6. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierz pracować. O zauważonych usterkach należy poinformować nauczyciela prowadzącego.
 7. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 8. Uczniom zabrania się:
 • Samowolnego uruchamiania i rekonfiguracji sprzętu, manipulowania nim (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
 • Dokonywania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów, instalowania i usuwania programów bez zgody nauczyciela.
 • Pobierania, wgrywania i przechowywania plików bez zgody nauczyciela. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
 • Otwierania i przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 • Uruchamiania jakiegokolwiek sprzętu zasilanego prądem przy zdjętej jego obudowie.
 • Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i innych wymiennych nośników pamięci bez zgody nauczyciela.
 • Tworzenia i otwierania programów o złośliwym działaniu, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 • Dotykania monitorów LED palcami, bądź też jakimikolwiek przedmiotami.
 1. Uczeń może skorzystać z pracowni po za godzinami lekcyjnymi w celu przygotowania się do kolejnych zajęć (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem). Po pracy indywidualnej zobowiązany jest do uporządkowania Sali.
 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 3. W pracowni obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi.    

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia i wyłączyć zasilanie główne.

W razie wypadku (np. porażenia prądem) natychmiast wyłączyć zasilanie komputera, powiadomić nauczyciela, jednocześnie udzielić poszkodowanemu pomocy.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3893
31 października 2012 20:34 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 13:58 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl