Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin korzystania z boiska szkolnego.

 

 Regulamin korzystania z boiska szkolnego
przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie

 

1. Boisko szkolne stanowi teren wyposażony w odpowiednie urządzenia sportowe, na którym uczniowie mogą uprawiać różnego rodzaju aktywność fizyczną.

2. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie w trakcie:

 -zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela specjalisty,

-zajęć świetlicowych pod opieką wychowawcy świetlicy,

-zajęć SKS pod opieką instruktora.

3. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu boiska oraz czy na terenie boiska nie znajduje się przedmiot zagrażający bezpieczeństwu uczniów (np. rozbite szkło itp.)

4. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem sportowym.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń technicznych znajdujących się na boisku zobowiązuje się prowadzącego do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie dyrekcji szkoły.

6. Rodzice uczniów zezwalających na korzystanie z boiska po odbytych zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od pracy oraz przed zajęciami lekcyjnymi powinni mieć świadomość, iż dziecko pozostaje bez nadzoru.

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie boiska bez możliwości zapewnienia mu opieki ze strony szkoły spada na rodziców.

8. Zabrania się użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla innych użytkowników.

9. Niedozwolone jest organizowanie spotkań towarzyskich na terenie przyszkolnym bez uzgodnienia z dyrekcją szkoły.

10.Niedozwolone jest na boisku szkolnym spożywanie alkoholu, palenia tytoniu, używanie wulgaryzmu.

11. Zabrania się wchodzenia na teren przy szkolny poprzez istniejące ogrodzenie. Łamanie powyższej zasady może być odczytane jako próba włamania i dewastacja mienia.

12. Pracownicy szkoły zobowiązani są do powiadomienia policji lub straży miejskiej o przypadkach zachowań niezgodnych z treścią regulaminu.

13. Z regulaminem zapoznawani są:

-nauczyciele

-uczniowie i rodzice

14. Obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z treścią regulaminu spoczywa na wychowawcach klas.

15. W przypadku korzystania z boisk szkolnych i znajdujących się na nich urządzeń przez grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

16. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4104
02 czerwca 2011 20:50 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:42 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 14:22 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl