Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin świetlicy szkolnej.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

przy

Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. O skróceniu czasu funkcjonowania świetlicy wychowawca powiadamia rodziców pisemnie (wywieszenie informacji oraz karteczki rozdawane dzieciom) przynajmniej 3 dni wcześniej, rodzice mają obowiązek odebrać dziecko do określonej godziny.

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.

 3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie jej wychowawczyniom.

 4. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie udokumentują zatrudnienie na piśmie poprzez poświadczenie pieczątką zakładu pracy oraz podpisem z zakładu pracy z datą.

Pierwszeństwo mają także dzieci z rodzin niepełnych lub wychowywane przez jednego, pracującego rodzica.

 5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii lub wf lub wychowania do  życia w rodzinie.

 6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień z datą i podpisem rodzica w przypadku:

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu;

- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

 7. Dziecko może być odbierane ze świetlicy przez osobę pełnoletnią, wskazaną w Karcie Zgłoszenia Dziecka. Niedopuszczalne jest „zwalnianie” dziecka przez rodzica telefonicznie, jedyną dopuszczalną formą jest upoważnienie pisemne z formułą:

„Proszę o zwolnienie.............................ze świetlicy w dniu............................. Ponoszę wszelką odpowiedzialność prawną z tytułu samodzielnego wyjścia dziecka do domu”

opatrzone datą i podpisem rodzica/prawnego opiekuna.

 8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy (7:00 – 16:30) oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

 9. Wychowawcy klas w przypadku jednorazowej konieczności zostawienia dziecka po lekcji mają obowiązek: zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy, zostawić kartkę z adresem, telefonem, nazwiskiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka oraz informacją, kto i kiedy odbierze dziecko.

 10. Zapisy do świetlicy odbywają się do dnia 31 sierpnia każdego roku. Rodzice mają obowiązek pobrać ze świetlicy Kartę Zgłoszenia Dziecka do świetlicy i zwrócić ją wypełnioną wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu do dnia 31 sierpnia każdego roku.

 

           ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły.

 2. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.

 3. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia.

 4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

 

 5. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.

 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy.

 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 8. Grupa świetlicowa (rozumiana jako grupa dzieci wpisana do jednego dziennika zajęć świetlicowych) nie przekracza 25 osób z klas I – III.

 9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej elementy garderoby, książki, zabawki. Zabronione jest przynoszenie własnych, drogich zabawek przez dziecko.

 10. Gdy dziecko przychodzi do świetlicy – zapisuje się na listę obecności w dzienniku: podchodzi do biurka, przedstawia się: imię, nazwisko, klasa.

 Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy – odpisuje się: podchodzi do biurka wychowawcy i podaje imię nazwisko i klasę oraz z kim idzie do domu.

 11. W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowe, integracyjne, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY

 1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/opiekunom prawnym.

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z ramowego rozkładu dnia wg. rocznego planu pracy.

3. Wychowawca zezwala wychowankom przejść na zbiórkę pod klasę kilka minut przed planowym rozpoczęciem lekcji.

4. Wychowawca nie powinien dopuszczać do przechowywania ubrań w sali świetlicy. Wszystkie ubrania znajdują się w szatni szkolnej (klasy IV – VI) lub świetlicowej.

5. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

- zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach)

- zawiadomienie rodziców/opiekunów o wypadku i stanie zdrowia wychowanka

- poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW (jako załącznik do Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy)

 

1. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic ma prawo do interwencji u Dyrektora Szkoły.

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć (16:30).

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie Zapisu.

6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. Niedopuszczalne jest „wywoływanie” dziecka telefonicznie. Wychowawca musi widzieć i zanotować osobę odbierającą dziecko.

7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej, wywieszonego przy wejściu do świetlicy i przestrzegać ujętych tam zasad. W Karcie Zapisu Dziecka widnieje formuła – „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Świetlicy i zobowiązuję się przestrzegać go” – z miejscem na podpis rodzica i datę.

9. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do wychowawcy świetlicy /po 4 tygodniach niezgłoszonej przez rodziców /opiekunów/ nieobecności, niespowodowanej chorobą, uczeń zostaje skreślony z listy/.

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA (jako załącznik do Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy)

 

 1. Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców do czasu odebrania przez rodzica.

 2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także, jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.

 3 Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy ustalonego wspólnie z wychowawcami.

 4. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.

 5. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali do toalety, sklepiku, na zajęcia dodatkowe itp.

 6. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej.

 7 W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:

- uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;

- należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów;

- kulturalne spędzanie czasu wolnego;

- kulturalne spożywanie posiłków;

- niesienie pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.

 8. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.

 9. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zakazu przynoszenia do świetlicy własnych zabawek.

 

            9. Nagrody:

 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę:

- za udział w konkursach,

- dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

            1. pochwały ustnej,

            2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

            3. nagrody rzeczowej,

            4. dyplomu.

 

            10. Kary:

 

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

            1. upomnienie ustne,

            2. ostrzeżenie w obecności grupy,

            3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

            4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

            5. czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,

            6. skreślenie z listy wychowanków świetlicy,

11. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą zobowiązani do odkupienia zniszczonego sprzętu lub zakupienia innego, o podobnej wartości.

12. W świetlicy funkcjonuje „Tablica znaczków z zachowania” wywieszona w widocznym miejscu. Dziecko jest przyporządkowane do klasy i podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska. W ten sposób dzieci i rodzice mają wgląd w sprawowanie dziecka na bieżąco.

 

Lipno, dnia 01.09.2007r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 16:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4542
02 czerwca 2011 20:52 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 19:43 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 17:51 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl