Program wychowawczy szkoły.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3

im MIKOŁAJA KOPERNIKA

W LIPNIE

 

Wychowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości

 

Motto:

„Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego.

Mogę zapewnić jedynie warunki, w których

można się nauczyć”.

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest szkołą otwartą. Jest kuźnią rzetelnej wiedzy, którą przekazuje doskonale wykształcona kadra pedagogiczna. Szkoła posiada bogaty ceremoniał i tradycje. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę. Nasi nauczyciele mają życzliwy lecz niepobłażliwy stosunek do uczniów.

Wspieramy bazę uzdolnień dzieci poprzez bogate oferty zajęć pozalekcyjnych. Wychowujemy wielu laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w klasach autorskich o profilach humanistyczno - estetycznym oraz sportowym.

W szkole doskonale rozwija się samorządność uczniowska, sprawnie działają organizacje uczniowskie.

  

OGÓLNE ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie. Poznanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi.

 1. Poznanie sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o różne źródła informacji.

 2. Poznanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i fizycznego.

 3. Poznanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, kraju.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

 

 1. Nauczyciel na każdej lekcji własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych powinien:

a)                  nauczyć systematyczności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązków i norm,

b)                 podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu,

c)                  uczyć poprawnej komunikacji współdziałania w grupie,

d)                 uczyć kultury życia codziennego,

e)                  uczyć dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo,

f)                   dbać o poprawne wyrażanie się uczniów,

g)                  nauczyciel wykorzystuje treści przedmiotowe do ukazania :

-            wartości ogólnoludzkich, które mogą stać saię drogowskazem w życiu człowieka,

-            przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji i problemów,

-            procesu podejmowania decyzji i ich skutków,

-            sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych,

-            wartości rodziny w życiu człowieka,

-            tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych,

-            piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów jej ochrony przed zgubnymi wpływami,

-            znaczenie norm moralnych w życiu człowieka.

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO

 

 1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy według ustalonej tematyki.

 2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów i procesów interpersonalnych zachodzących w klasie.

 3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej.

 4. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery.

 5. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysowych osobistych, rodzinnych i szkolnych.

 6. Obserwowanie, notowanie, ocenianie zachowania.

 7. Organizowanie rodzinnych form pomocy, np. koleżeńska.

 8. Utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w wychowaniu dzieci.

 9. Organizowanie sytuacji wychowawczych, np. imprez klasowych.

10.  W szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicem, uczniem a nauczycielem.

 

OGÓLNA TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

 

 1. Integracja klasy.

 2. Samopoznanie i poznanie wzajemne uczniów.

 3. Rozpoznawanie, nazywanie i wyróżnianie uczuć.

 4. Podnoszenie poczucia własnej wartości.

 5. Rozwiązywanie konfliktów.

 6. Podejmowanie decyzji.

 7. Nawiązywanie kontaktów.

 8. Asertywność.

 9. Profilaktyka zdrowotna i uzależnień.

10.  Wartości, którymi należy kierować się w życiu.

11.  Kultura życia codziennego.

12.  Dokonywanie samooceny.

13.  Przemoc – przyczyny i skutki.

14.  Rola zainteresowań w życiu człowieka.

15.  Znaczenie tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych.

16.  Rola człowieka w rodzinie i środowisku.

17.  Przygotowanie do wartościowego i sensownego wykorzystania czasu wolnego – szukamy recepty na nudę.

18.  Budzenie szacunku dla wszystkich form życia.

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 1. Systematyczne informowanie rodziców o postępach dzieci w nauce i w zachowaniu.

 2. Popularyzowanie wiedzy na temat psychologicznych potrzeb dziecka w danym okresie rozwojowym – pedagogizacja.

 3. Pozyskiwanie rodziców do współpracy w organizowaniu wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych.

 4. Współpraca w zakresie zapobiegania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.

 5. Zapoznanie rodziców z wymogami oświatowymi i prawnymi dotyczącymi dziecka, (statut szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy szkoły, konwencja praw dziecka).

 6. Współpraca w organizowaniu pomocy dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych.

 7. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

 1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i samodzielnie ją poszerzać na dalszym etapie edukacji.

 2. Umie współpracować w grupie, budować więzi międzyludzkie.

 3. Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze.

 4. Umie komunikować się ze środowiskiem.

 5. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym.

 6. Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonać krytycznej samooceny.

 7. Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne.

 8. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, narodu i kraju.

 

 METODY PRACY.

 

 1. Gry i zabawy.

 2. Dyskusje na forum grupy.

 3. Scenki rodzajowe.

 4. Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

 5. Gazetki i wystawy.

 6. Pogadanki.

 7. Sondaże i ankiety.

 8. Filmy.

 9. Udział w życiu szkoły i regionu (apele, akademie, imprezy sportowe i artystyczne organizowane przez szkołę, instytucje sportowe i kulturalne oraz władze lokalne).

10.  Praca na rzecz środowiska.

11.  Pedagogizacja uczniów.

12.  Współpraca ze środowiskiem (spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji, straży pożarnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej).

 

 FORMY PRACY

 

 1. Praca indywidualna.

 2. Praca w grupach.

 3. Praca zespołowa.

 

 

SYTUACJE I ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

 

Ogólne zadania wychowawcze szkoły

 

Cele pracy wychowawczej

 

Ścieżka

 

Sposób ewaluacji

 1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie.

Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi.

 1. Kształcenie umiejętności poznania samego siebie, przyjęcia systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.
 2. Uświadomienie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
 3. Kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej.
 4. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i przyjaźni.
 5. Rozbudzanie świadomości, niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
 6. Poznanie praw dziecka, praw i obowiązków ucznia, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

-       zabawy integracyjne (np. psychodrama),

-       ankiety dla uczniów,

-       obserwacja wychowawcy, pedagoga, rodziców,

-       utrzymanie stałej komunikacji i pedagogizacja rodziców,

-       udział w uroczystościach klasowych,

-       spotkania z psychologiem,

-       akcje np. „Zostań Świętym Mikołajem”,

-       rozmowa o przeżyciach dzieci podczas działań,

-       konkurs „Znam swoje prawa”,

-       pogadanki nt. „ABC dobrego wychowania”.

 

 1. Poznawanie sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o różne źródła informacji.
  1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
   1. Wdrażanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków multimedialnych.
   2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych.
   3. Kształtowanie postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego.
   4. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach.
   5. Twórcze rozwiązywanie problemów.
 

Edukacja czytelnicza i medialna

-        lekcja biblioteczna,

-        analiza dokumentów i obserwacja,

-        wdrażanie do pracy z komputerem,

-        porównywanie utworu literackiego z jego adaptacją filmową lub teatralną,

-        omawianie roli mediów w życiu ucznia,

-        stosowanie techniki komputerowej do tworzenia grafiki użytkowej (wizytówka, ogłoszenie, zaproszenie),

-        prowadzenie informacji wizualnej (gazetki tematyczne, wystawy, plakaty),

 1. Poznanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i jej użyteczność.

 1. Kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki,
 2. Rozumienie potrzeb psychicznych i umiejętności unikania zbędnych sytuacji stresowych,
 3. Ukazywanie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad higieny,
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

 

 1. Budzenie szacunku dla różnych form życia.
 2. Propagowanie wiedzy na temat oszczędności wody, energii elektrycznej, opakowań, żywności ekologicznej.
 3. Włączenie się do akcji ekologicznych organizowanych w środowisku.
 4. Program Siedmiu Kroków – NOWA EDYCJA

Edukacja prozdrowotna.

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna.

 

 

 

Edukacja prozdrowotna.

-       uczestnictwo w różnych formach wypoczynku, (wycieczki, imprezy rekreacyjne),

-       uczestnictwo w imprezach kulturowych i sportowych,

-       opracowanie folderu, plakatu, planu wycieczki do atrakcyjnych miejsc wokół swojej miejscowości,

-       udział w pracach i akcjach na rzecz ochrony środowiska,

-       pogadanki, lektury, filmy, spotkania z przedstawicielami służby zdrowia i ochrony środowiska,

-       przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową.

-       zajęcia warsztatowe.

 1. Poznanie tradycji rodziny, szkoły, regiony, kraju.

 

 1. Rozwijanie uczuć i więzi rodzinnych.
 2. Rozbudzanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionu.
 3. Kształcenie troskliwego stosunku do pamiątek kultury  i sztuki.
 4. Poznawanie legend, baśni i tradycji lokalnych.
 5. Poznanie historii i odwiedzanie najbliższych miejsc tradycji i kultury narodowej.

 

 1. rozwijanie szacunku dla wspólnego dobra i postaw pro społecznych.

 

 1. Wprowadzanie w życie wspólnoty lokalnej.

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

-       poznajemy historię rodziny (drzewo genealogiczne, zdjęcia),

-        tradycje naszej szkoły, przygotowanie do święta patrona,

-       historia i współczesność miejscowości i okolic (wycieczki, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi),

-       udział w życiu kulturowym i sportowym miasta (wystawy, spotkania literackie, zawody sportowe),

-       wdrażanie rodziców do udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 17:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 4895
27 maja 2011 19:25 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 18:03 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 18:02 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.::