Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Program profilaktyczny.

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 3 W LIPNIE

          

 1. Program ten jest przeznaczony do prowadzenia zajęć w kl. I – VI  przez wszystkich nauczycieli szkoły.
 2. Program obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości ucznia               z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.
 3. Program ma pomóc uczniom zrozumieć problemy i sytuacje, z którymi będą musieli sobie poradzić.

 

 Program opracował zespół w składzie:
Beata Brzezińska, Anna Marciniak, Elżbieta Rybicka,
Arleta Salamądry, Jolanta Zachacz, Marek Zachacz

 

CELE PROGRAMU: 

☼      kształtowanie postaw wolnych od nałogów, gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dorastania;

☼      wzmacnianie poczucia własnej wartości;

☼      przekazanie uczniom wiedzy o środkach uzależniających;

☼      wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych;

☼      kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru;

☼      kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów;

☼      dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji;

☼      wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych;

☼      wyuczenie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania);

☼      formowanie nawyków higienicznych zapobiegających najbardziej powszechnym chorobom wśród dzieci;

☼      ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu;

☼      stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy;

☼      uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie.

 

 

 Treści programowe zamknięte są w następujące obszary profilaktyczne:

                          1.   Dbałość o zdrowie.

                          2.    Zdrowie psychiczne.

                          3.    Bezpieczeństwo na co dzień.

                         4.    Zapobieganie przemocy i agresji.

                         5.     Profilaktyka uzależnień.

 

 Program opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Art. 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 33.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” (Dz. U. Nr 67) z późniejszymi zmianami np. Art.1 i inne.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. Nr 51poz. 458) Działalność edukacyjna szkoły pkt. 1, 2 i 3.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002r.(Dz.U. Nr 10 poz. 96) W załącznikach - §2 ust.1, 2; §16 b1 – Statut szkoły określa prawa ucznia ... , §16 b2 – Statut szkoły określa obowiązki...
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu  treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 17 poz. 78) z późniejszymi zmianami z dnia 19 sierpnia 2002r.
 7.  Program ochrony zdrowia.
 8. Program ochrony zdrowia psychicznego.
 9. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 10. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.
 11. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad działania     publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego tyutu tych poradni (Dz.U. Nr 13 poz. 109) - §1 pkt. 2 ust. 2 – Profilaktyka uzależnień...
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 13 poz. 110).

 

 PROGRAM został sporządzony w oparciu o następującą dokumentację szkolną:

?       Statut Szkoły,

?       Szkolny Program Wychowawczy,

?       Wewnątrzszkolny System Oceniania,

?       Szkolny Zestaw Programów.

 Przy diagnozie Szkolnego Programu Profilaktycznego wzięto pod uwagę:

                     1. obserwacje nauczycieli, rodziców, pedagoga szkolnego;

                     2. rozmowy z uczniami;

                     3. spostrzeżenia higienistki szkolnej.

 

 

  „Największym skarbem dla człowieka jest zdrowie”

                                                                                                            [Simonides]

 

 1. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE

 Cele:

 • §uświadomienie uczniom, że to oni sami są odpowiedzialni za własne zdrowie;
 • §zachęcanie do aktywności fizycznej, ruch na świeżym powietrzu i rekreacja;
 • §kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;
 • §poszerzanie wiedzy na temat higieny i kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych.

  Sposoby realizacji:

*          pogadanki nauczyciela, pielęgniarki, pedagoga;

*          przygotowanie i przeprowadzenie apeli;

*          organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa indywidualnego i klasowego;

*          oglądanie i omawianie filmów edukacyjnych, broszurek i ulotek;

*          wprowadzanie na lekcjach elementów technik relaksacyjnych;

*          organizowanie wycieczek i imprez rekreacyjno-sportowych;

*          udział w zawodach sportowych.

 

 Kryteria sukcesu:

Uczeń: 

!           szanuje własne zdrowie;

!           aktywnie spędza czas wolny;

!           uprawia różne sporty;

!           właściwie odżywia się;

!           przestrzega zasad higieny odżywiania oraz higieny ciała i ubioru;

!           zna sposoby i formy konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

 

  „Ten, kto nie przywyknie do przezwyciężania małych przeszkód, nie pokona i większej”

                                                                                                                                                                   [Gogol]

 

 II. ZDROWIE PSYCHICZNE

Cele: 

 • tworzenie warunków dla zachowania i wzmacniania zdrowia psychicznego;
 • popularyzowanie wiedzy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pomoc w nazywaniu i wyrażaniu uczuć oraz stanów psychicznych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych;
 • kształtowanie umiejętności dobrego komunikowania się.

 

Sposoby realizacji:

*          projekcje filmów edukacyjnych;

*          psychodrama;

*          stosowanie na lekcjach aktywizujących form pracy;

*          pogadanki nauczycieli;

*          pomoc pedagoga i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

*          rozmowy z rodzicami;

*          motywowanie poprzez udzielanie pochwał, nagradzanie, prezentację.

 

 Kryteria sukcesu:

 Uczeń:

!          wie, jak ważną sprawą dla rozwoju człowieka jest akceptacja siebie, poczucie własnej wartości i godności;

!          umie dokonać własnej samooceny;

!          rozumie konieczność ciągłej pracy nad sobą;

!          wie, jakie są uwarunkowania prawidłowego rozwoju i dobrego zdrowia psychofizycznego oraz uświadamia sobie, co może ten proces zakłócić.

 

  „Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność”

                                                                                                                                                     [Platon]

 

III. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ 

 Cele:

 • poszerzanie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się: na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, na wycieczkach, w szkole;
  •  zapoznanie z regulaminami;
  • zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek burzy, pożaru, powodzi;
  • ustalenie sposobów właściwego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego;
  • wskazanie zagrożeń naturalnych w otaczającym środowisku np. meszki, kleszcze, żmije, trujące grzyby i owoce, dzikie zwierzęta;
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z nieznajomymi osobami.

 

 Sposoby realizacji:

*          pogadanki dla uczniów i dla rodziców;

*          spotkania z policjantem czy strażakiem;

*          poszukiwanie i wykorzystywanie z różnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa;

*          metody aktywizujące;

*          przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerowa;

*          projekcje filmów;

*          ćwiczenia praktyczne asertywnego mówienia „nie” w różnych sytuacjach;

*          konkursy;

*          tworzenie gazetek, broszurek, ulotek, plakatów.

 

 Kryteria sukcesu:

      Uczeń:

!           umie bezpiecznie zachować się podczas gier i zabaw ruchowych, na drodze, na wycieczce i w szkole;

!           umie ochronić się przed zagrożeniami naturalnymi;

!           zna przepisy ruchu drogowego i ich przestrzega;

!           zna i respektuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;

!           potrafi unikać kontaktów z osobami nieznajomymi.

 

  „Nie ma takiego zła, którego nie można by naprawić, trzeba jednak wiedzieć, na czym ono polega.”

                                                                                                                                                                 [Gogol]

 

 IV. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY I AGRESJI

 

     Cele:

 • uświadomienie uczniom przyczyn agresji;
 • zachęcenie do podjęcia aktywności modyfikującej własne zachowanie;
 • uczenie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
 • uczenie wyrażania potrzeb i uczuć w sytuacjach prowokujących do agresji;
 • nauczenie panowania nad własną złością;
 • nauczenie technik samokontroli;
 • przyswojenie technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów;
 • zwrócenie uwagi uczniów na umiejętne korzystanie z mediów;
 • nabywanie umiejętności współpracy w zespole;
 • nauczenie odróżniania zachowań agresywnych od nieagresywnych;
 • zwracanie uwagi na poszanowanie mienia cudzego i własnego.

 

 Sposoby realizacji:

*          zabawy integracyjne;

*          korzystanie z różnych źródeł wiedzy (filmy, broszury, książki, czasopisma);

*          opracowanie zasad umiejętnego korzystania z telewizji czy komputera;

*          projektowanie graficzne;

*          psychodrama – przedstawienie emocji w konkretnych sytuacjach;

*          współpraca z rodzicami, policją i kuratorami sądowymi;

*          konkursy literackie;

*          twórcza aktywność muzyczna i teatralna;

*          udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych;

*          wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziny.

 

Kryteria sukcesu:

Uczeń:      

!           wie, że umiejętne przeżywanie uczuć i emocji wzbogaca człowieka i pozwala mu zrozumieć innych;

!           potrafi zaspakajać swoje potrzeby bez krzywdzenia innych, bez używania przemocy;

!           umie prosić o pomoc i wie do kogo się zwrócić;

!           szanuje mienie własne i cudze;

!           umie współdziałać w grupie;

!           odróżnia zachowania agresywne od nieagresywnych;

!           potrafi krytycznie spojrzeć na szkodliwość niektórych treści zawartych w mediach i dokonywać ich właściwego wyboru;

!           umie reagować odmownie na zaczepki czy presje innych osób;

!           ćwiczy zachowania asertywne.

                       

 „Nie można powiedzieć człowiekowi „nie postępujesz jak należy”,

 nie wskazawszy mu równocześnie właściwej drogi,”

                                                                                               [Gogol]

 

V. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Cele:

 • zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami nałogów – alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania;
 • kształtowanie umiejętności mówienia „nie” – asertywnej postawy wobec presji społecznej;
 • kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru;
 • wzmacnianie przekonania, że życie bez środka uzależniającego jest bardziej wartościowe i ciekawsze;
 • uświadomienie uczniom, że uzależnienie jest chorobą.

 Sposoby realizacji:

*              pogadanki dla uczniów i dla rodziców;

*              filmy edukacyjne;

*              prace plastyczno-satyryczne na temat uzależnień;

*              spotkania z : rodzicami, policjantem, pielęgniarką, lekarzem, pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

*              ćwiczenia praktyczne mówienia „nie” w różnych sytuacjach;

*              precyzowanie słownictwa: alkoholizm, nikotyna, dealer;

*              scenki psychodramowe;

*              prace literackie;

*              udział w warsztatach z profilaktyki uzależnień.

 

 Kryteria sukcesu:

    Uczeń:

!               wie, jak szkodliwy wpływ na organizm człowieka wywierają używki;

!               zna mechanizmy powstawania uzależnienia;

!               umie skutecznie opierać się presji grupy i reklamy;

!               umie zwracać się o pomoc i korzystać z niej;

!               propaguje w środowisku zdrowy styl życia.

 

 

UWAGI DO REALIZACJI

 

 Proponuje się realizację programu w następujących formach:

?         godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;

?         spotkania z pedagogiem szkolnym;

?         spotkania z psychologiem;

?         spotkania z funkcjonariuszami Policji;

?         spotkania z rodzicami;

?         spotkania przeddyskotekowe  organizatorów z młodzieżą;

?         spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą;

?         prowadzenie dużych programów profilaktycznych proponowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

  EWALUACJA

 

      Program profilaktyczny ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne wsparte kontaktami              z funkcjonariuszami Policji, pedagogiem szkolnym i higienistką szkolną w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany postawy.

     W myśl zasad profilaktyki Szkolny Program Profilaktyczny zawiera:

 1. plan oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rozłożony na trzy lata,
 2. objęci nim są dzieci i rodzice,
 3. działania nauczyciela, które oglądane i konsultowane będą przez dyrekcję, policję, rodziców.

       Ewaluacja prowadzona będzie metodami:

?         obserwacji;

?         ankiet;

?         zebrań z rodzicami;

?         zebrań Samorządu Uczniowskiego;

?         posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

       Ewaluacja służyć ma modyfikacji naszych celów, zadań i sposobów ich realizacji. Pozwoli ocenić co w programie jest wartościowego, co należy w przyszłości doskonalić, w jakim stopniu została osiągnięta efektywność proponowanych celów – osiągnięć uczniów.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 17:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 3575
27 maja 2011 19:24 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 19:01 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 18:55 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl