Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie. 

Podstawa prawna;

1.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U.nr83 poz.562 z późniejszymi zmianami)

 Procedura postępowania:

1.W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice ( prawni opiekunowie ) poprzez dokonanie umotywowanego jednorazowego usprawiedliwienia.

2.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

3.Zaswiadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

4.Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5.Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego ,

w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

6.O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice ( opiekunowie prawni).Składają podanie ( załącznik nr1) do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7.Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarz, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru do 30 września danego roku szkolnego’

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru do 31 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podanie poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

8.Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września)będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9.Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia.

10.Dyrektor szkoły wydaje decyzję ( załącznik nr2) o zwolnieniu ucznia z zajęć do 7 dni roboczych od daty wpływu podania rodzice ( opiekunowie prawni)  odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

11.W przypadku decyzji odmownej rodzice ( opiekunowie prawni) mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora do Kujawskopomorskiego Kuratora Oświaty.

12.O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

13.Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego , a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

15.Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach , gdy lekcje są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z  tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców ( opiekunów prawnych)złożonego w sekretariacie i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie są również poinformowani nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca klasy.

16.Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń , nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenia rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17.Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2013 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 2631
02 grudnia 2013 12:28 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2013 12:25 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl