Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

         W LIPNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) - z art. 14 ust. 1a

3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265)

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy)          – złożony u dyrektora wybranego oddziału przedszkolnego (art. 20s ust.1 w/w ustawy)- załącznik nr 1

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych oddziałów przedszkolnych. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy)

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie, przyjmowane są dzieci w wieku 5lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci urodzonych w 2010 r (art.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r.)

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.)

5. Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

6.Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust.1-6 dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust.2-6 stosuje się odpowiednio.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Miasta Lipna niż liczba wolnych miejsc            w oddziale przedszkolnym, komisja po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj. :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Zgodnie z art.20c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 2 punkty za każde z kryteriów.

4. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Lipna

 (art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. W roku szkolnym 2015/2016 kryteria dodatkowe spełniają:

1) dzieci obojga rodziców  pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym

2)dzieci jednego z rodziców pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w systemie dziennym.

3)dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola lub szkoły

4)lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców dziecka

5)zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola przez min.8 godzin (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach)

6. Zgodnie z art.20c ust.6 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mogą mieć różną wartość

 

 

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 a– d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- załącznik nr 2

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem- załącznik nr 3

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.

U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu                z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013)- załącznik nr 4, 5 i 6

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców,           w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub 2 może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia

06.12.2013)

5. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych                       w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie    o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze

wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.      o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013)

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację

2. Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zostały złożone w wymaganym terminie

3. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013)

4. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego oddziału  przedszkolnego, rodzice dzieci, mają obowiązek  osobistego potwierdzenia wyboru konkretnego oddziału przedszkolnego (art.20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.12.2013).

6. Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art.20 zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013)

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 2 i 5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

8. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013)

9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art.20 zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

10.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły.

11.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. od 09 marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

2. do 10 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3. od 13 kwietnia do 17 kwietnia - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego oddziału przedszkolnego

4. do 20 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

5. od 20 kwietnia do 27 kwietnia – terminy odwoławcze

6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1. Na podstawie art. 20zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013r. ustala się terminy odwoławcze:

a) od 20 kwietnia do 27 kwietnia - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) od 27 kwietnia do 04 maja – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

c) do 11 maja - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 18 maja - dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame          z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj.27.02.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr3

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                            

Imię i nazwisko

………………………………………..

……………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1], oświadczam, że

  

....................................................................................................   wychowuję samotnie ², jako

                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

 

..............................................................................................................................................

 (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona)  i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                              ………………………………….

         Data                                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

           

  

Załącznik nr 2       

…………..,…,.,,,.,…………………………………….               

Imiona  i Nazwisko Rodziców/Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[2], oświadczam, że   

 

1)                 ….................................................................................... wychowuje się w rodzinie

          (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

wielodzietnej², w której wychowuje się ….................................. dzieci.

                                                                 (Wpisać liczbę dzieci)

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                     ………………………………….

         Data                                                                                                            Czytelny podpis osób składających

                                                                                                                                 oświadczenie

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 4

………………………………………..

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[3], oświadczam, że

  

....................................................................................................   zamieszkuje w obwodzie najbliższym lokalizacji lub miejsca pracy jednego z rodziców

                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                        ………………………………….

         Data                                                                                                            Czytelny podpis osób składających            

                                                                                                                                       oświadczenie

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

  ………………………………………………………                                                                Załącznik nr 5           

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[4], oświadczam, że

  

....................................................................................................   ma starsze rodzeństwo

                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 im. MikołajaKopernika w Lipnie

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                          ………………………………….

         Data                                                                                                            Czytelny podpis osób składających               

                                                                                                                                       oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                         Załącznik nr 6

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[5], oświadczam, że

1)       ojciec/ prawny opiekun  ....................................................................................................  

                                                        (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

jest zatrudniony ,prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym…………………………………………………………………………………

2)      matka/ prawny opiekun dziecka ………………………………………………………..

                                                       (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

jest zatrudniona , prowadzi działalnośc gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                     ………………………………….

         Data                                                                                                            Czytelny podpis osób składających     

                                                                                                                                     Oświadczen

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                   Załącznik nr 1

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 Imiona i Nazwisko wnioskodawców – rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

……………………………………………

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

 

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                      im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

                                                                              

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego[6]

 

I  DANE DZIECKA

1. Imiona i nazwisko dziecka             ___________________________________

2. Data urodzenia ,miejsce                     ___________________________________       

3. PESEL                              ___________________________________                           

4. Adres zameldowania dziecka/kandydata   ___________________________________        

  

5. Adres zamieszkania        dziecka/kandydata …………………………………………………

                                                                         ( w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)

                                              

6. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW²

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

1.Imiona i nazwisko

                                                               

  1. Imiona i nazwisko

 

2. Adres miejsca zamieszkania³

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

4.Telefon kontaktowy

 

4.Telefon kontaktowy

 

 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH

Jako pierwszy wybieram oddział przedszkolny………………………………………….drugi……………………………………….. trzeci…………………………………………………………….

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego: ( imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego)      

1…………………………………………………………………………………                                                            2…………………………………………………………………………………  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1                       Zgodnie z Art. 20a ust.4  ustawy o systemie oświaty,   postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 

2              Zgodnie z Art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

3              Zgodnie z Art.20 c ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

4              Zgodnie z  Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły,  może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)….

5              Zgodnie z Art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego  w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

 

 

                                                                   

IV.INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIENIE

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

L.p.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Tak*)

Nie*)

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata                                                                2 pkt

 

Oświadczenie7 o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata                                                2 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                                         2 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata                                           2 pkt

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                                            2 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

 

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie                                                                         2 pkt

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie8 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą                                 

  2 pkt

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

V INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA W UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dn.27 lutego2015.

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X

 

L.p.

 

Kryterium

 

 

Tak*)

 

Nie*)

1.

Dzieci obojga rodziców pracujących , prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym                                                                                                                                                                                                                                               15  pkt

 

 

2.

Dzieci jednego z rodziców pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w systemie dziennym                                                                                                                                                                                                                  8 pkt

 

 

3.

 Dziecko, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola lub szkoły  

5pkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

4

Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

2pkt

 

 

5

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola przez min.8godzin ( dotyczy tylko przedszkoli)

1pkt

Nie dotyczy

  1. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

 

  1. Do wniosku dołączam  oświadczenie o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….

Pouczenie

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy

  1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.12
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………..                                            ……..………..……………………………………………

                      Data                        Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych   opiekunów kandydata

 

10             Zgodnie z Art. 20 c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

11            Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli  następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

12             Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 [1] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

²  Zgodnie z Art20b ust 6 ustawy o systemie oświaty za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

[2] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

² Zgodnie z Art 20b ust 6 ustawy o systemie oświaty pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

[3] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[4] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[5] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2015 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 1591
15 maja 2015 08:39 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2015 08:37 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl