Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie; 87-600 Lipno; al. R. Traugutta 2; tel. 54 287 2587.
Zatrzymaj banner przewijany

Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  DO KLAS PIERWSZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA  W LIPNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) - z art. 14 ust. 1a

3. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265)

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

§ 1

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1. Dzieci przyjmowane są do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (art.20a ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, przyjmowani są uczniowie z obwodu szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców (art.20e ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013) (zał. nr 1).

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosków rodziców (zał nr 2).

4. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci.; urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.oraz w 2009r

5. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły , z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu. (art.20a ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013).

6. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzgodnieniu organu prowadzącego.

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do szkoły również stosuje się powyższe przepisy. (art. 20a ust. 7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.)

8. Ilość dzieci w klasie pierwszej wynosi nie więcej niż 25.

 

§ 2

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka.

5. W roku szkolnym 2015/2016 w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria:

1) dzieci, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie,

2) dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły,

3) dzieci rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym

6. Zgodnie z art.20c ust.6 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te mogą mieć różną wartość.

§ 3

 

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

 

1.  Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (zał. nr 3,4,5) Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców,           w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub 2 może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia

06.12.2013)

3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych                       w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie    o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze

wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.      o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013)

 

§ 4

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone zgłoszenia i wnioski - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych, rodzice dzieci, mają obowiązek  osobistego potwierdzenia wyboru  szkoły (art.20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.12.2013).

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

5. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art.20 zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013)

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art.20 zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013).

7.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 5

 

        

 

 

      TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Dyrektor szkoły , nie później niż do końca lutego 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w § 2 pkt.  5 niniejszego regulaminu.

 

2. Od 09 marca do 31 marca  2015r. – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń  i wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

3. Do 10 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od 13 kwietnia do 17 kwietnia - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru szkoły.

5. Do 20 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej

6. Od 20 kwietnia do 27 kwietnia – terminy odwoławcze

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

§ 6

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

1. Na podstawie art. 20zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013r. ustala się terminy odwoławcze:

a) od 20 kwietnia do 27 kwietnia - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

b) od 27 kwietnia do 04 maja – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

c) do 11 maja - składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

d) do 18 maja - dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

§ 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej,  nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klasy pierwszej.

2. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

 

§ 8

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj.27.02.2015 r.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Zgłoszenie ucznia do klasy I (dzieci z obwodu)

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I ( dzieci spoza obwodu)

Załącznik nr 3 Oświadczenie rodziców dzieci, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie.

Załącznik nr 4 Oświadczenie rodziców dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

Załącznik nr 5 Oświadczenie rodziców pracujących zawodowo.                                                              

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                Załącznik nr1                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                                                    im. Mikołaja Kopernika

                                                                                                                w Lipnie

 

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LIPNIE

 

I    DANE DZIECKA

1. Imiona i nazwisko dziecka             ___________________________________

2. Data urodzenia .miejsce                      ___________________________________      

3. PESEL                              ___________________________________                           

4. Adres zameldowania dziecka/kandydata   ___________________________________

5.   Adres zamieszkania dziecka/kandydata ………………………………………………..

                                                                            (w przypadku gdy jest inny niż zameldowania)

                                                                             

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW²

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

1.Imiona i nazwisko

                                                               

  1. Imiona i nazwisko

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

4.Telefon kontaktowy

 

4.Telefon kontaktowy

 

 

 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..

drugą……………………………………….. trzecią…………………………………………………………….

 

 

                                                                   

Pouczenie

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.

 

Oświadczenia

  1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.12
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

……………………..                                            ……..………..……………………………………………

                      Data                                                    Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydat

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                      im. Mikołaja Kopernika

                                                                  w Lipnie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LIPNIE

 

I    DANE DZIECKA

1. Imiona i nazwisko dziecka             ___________________________________

2. Data urodzenia , miejsce                    ___________________________________       

3. PESEL                              ___________________________________                           

4. Adres zameldowania dziecka/kandydata   ___________________________________

5.Adres zamieszkania dziecka/kandydata………………………………………………..

                                                                    ( w przypadku gdy jest inny niż zameldowania) 

6.Adres szkoły obwodowej ……………………………………………………………….                                                                        

7.. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW²

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

1.Imiona i nazwisko

                                                               

  1. Imiona i nazwisko

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

3. Adres poczty elektronicznej

 

4.Telefon kontaktowy

 

4.Telefon kontaktowy

 

 

 

III INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW DO SZKÓŁ W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH

Jako pierwszą wybieram szkołę            …………………………………………………………..

drugą……………………………………….. trzecią…………………………………………………………….

 

IV  INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA W UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak X

 

L.p.

 

Kryterium

 

Tak*)

 

Nie*)

1.

  Dziecko, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie,

                                                      10  pkt                                        

 

 

2.

Dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza do SP 3 w Lipnie                                                 8 pkt                                                                                                                       

 

 

3.

 Dziecko, którego rodzice pracują zawodowo  ,prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym                                                                                                                                                                                                                                                                      

-obydwoje                      6 pkt                                                                        

- jeden z rodziców              4 pkt                                                                              

 

 

 

  1. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
  2. Do wniosku dołączam  oświadczenie 11o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….

 

Pouczenie

1         Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2         Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy szkół, wskazani w III części wniosku.

3          

Oświadczenia wnioskodawcy

1         Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

……………………..                                            ……..………..……………………………………………

                      Data                                                    Czytelny podpis wnioskodawców- rodziców/ prawnych opiekunów kandydata                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3                                                                                                                                                                                                         

 

………………………………………..                                                                   

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[1], oświadczam, że

  

....................................................................................................  

                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

      odbywał/a roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie.

 

 

 

……………………                                       ………………………………….

         Data                                                                                                              Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 4                                                                                                                                                                                                        

..............................................................        

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[2], oświadczam, że

  

..................................................................................   ma starsze rodzeństwo

                   (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie.

 

 

 

 

 

 

……………………                                       ………………………………….

         Data                                                                                                              Czytelny podpis osób składających oświadczenie

 

 

 

                                                                                                                                                      

    

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                            Załącznik nr 5                                                                                                                                                                                                        …………………………………………………………                                                   

Imiona i Nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów

 

………………………………………..

Adres do korespondencji

 

                                                                  Oświadczenie

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia[3], oświadczam, że, rodzice / prawni opiekunowie ..................................................................................                                                                                                                                                                          

                                                        (imię i nazwisko dziecka-kandydata)

 

1)      ojciec/ prawny opiekun  ....................................................................................................  

                                                        (imię i nazwisko ojca dziecka)

jest zatrudniony,prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym …………………………………………………………………………………

 

2)      matka/ prawny opiekun dziecka ………………………………………………………..

                                                       (imię i nazwisko matki dziecka)

jest zatrudniona , prowadzi działalność gospodarczą lu uczy się w systemie dziennym…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………                                       ………………………………….

         Data                                                                                                              Czytelny podpis osób składających oświadczenie

 

 

 

 

 [1] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[3] Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2015 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Onoszko
Ilość wyświetleń: 1743
15 maja 2015 08:41 (Dariusz Onoszko) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2015 08:38 (Dariusz Onoszko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl