Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
http://sp3lipno.bipszkola.pl

Regulamin pracowni informatycznej.

 1. Uczniowie mogą wchodzić do pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
 3. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu, i spokoju na stanowiskach.
 4. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia i innych przedmiotów zagrażających wyposażeniu pracowni, a także bezpieczeństwu uczestników zajęć.
 5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni. To on przydziela, każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów.
 6. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierz pracować. O zauważonych usterkach należy poinformować nauczyciela prowadzącego.
 7. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 8. Uczniom zabrania się:
 1. Uczeń może skorzystać z pracowni po za godzinami lekcyjnymi w celu przygotowania się do kolejnych zajęć (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem). Po pracy indywidualnej zobowiązany jest do uporządkowania Sali.
 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 3. W pracowni obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi.    

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia i wyłączyć zasilanie główne.

W razie wypadku (np. porażenia prądem) natychmiast wyłączyć zasilanie komputera, powiadomić nauczyciela, jednocześnie udzielić poszkodowanemu pomocy.